جستارهای فلسفه دین, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (109-126)

عنوان : ( دین پژوهی مصطفی ملکیان؛ بررسی و نقد )

نویسندگان: علی رحیمی شاهرخت , علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نظریههای عرصۀ دینپژوهی معاصـر ایـران پـروژة »عقلانیـت و معنویـت« مصطفی ملکیان است. این نظریه با محور قراردادن مؤلفههای اجتنابناپذیر مدرنیتـه به مواجهه با دین سنتی میرود و ضمن مقایسه این مؤلفهها با ویژگیهـای اصـلی دین سنتی، حکم به تباین میان دینداری و مدرنبودن میکند. فهم سنتی از دیـن را در جهان مدرن کارآمد نمیداند و فهمی جدید از دین )معنویت( را که سـازگار بـا مؤلفههای مدرنیته است معرفی میکند. این مقاله کوشیده است تصـویری روشـن و شفاف از ارکان اصلی این نظریه، که عبـارتانـد از عقلانیـت، معنویـت و زنـدگی اصیل، ارائه دهد. در ابتدا مراد ملکیان از دین بیان میشود و بعـد از آن تقریـری از نظریۀ عقلانیت و معنویت ارائه خواهد شد و بهکوتاهی نقدهایی که علیه این نظریه ارائه کردهایم، و عناوین آنها در زیر آمده است، اشاره میشود. .1ابهام در تقسیمبندی دین؛ .2عدول از مبنا؛ .3صورتبندی نادرست از استدلال و تبعیت از استدلال و ناسازگاری آن بـا همـۀ اقسام تعبد؛ .4تاریخیبودن دین؛ .5ابهام در نقطه تمایز میان معنویت و عقلانیت؛ 6.نبود برنامهای برای اجتماع و کار جمعی؛ .7شرایط سخت معنویت برای عموم مردم.

کلمات کلیدی

, دین , معنویت , عقلانیت , مدرنیته , ملکیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066247,
author = {رحیمی شاهرخت, علی and حقی, علی},
title = {دین پژوهی مصطفی ملکیان؛ بررسی و نقد},
journal = {جستارهای فلسفه دین},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0778},
pages = {109--126},
numpages = {17},
keywords = {دین - معنویت - عقلانیت - مدرنیته - ملکیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دین پژوهی مصطفی ملکیان؛ بررسی و نقد
%A رحیمی شاهرخت, علی
%A حقی, علی
%J جستارهای فلسفه دین
%@ 2383-0778
%D 2017

[Download]