دانشور پزشکی, دوره (25), شماره (133), سال (2018-3) , صفحات (49-57)

عنوان : ( The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats )

نویسندگان: کیوان حجازی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهرداد فتحی , محمد مسافری ضیاءالدینی , مهدیه زعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: آیرزین به عنوان مایوکاینی ترشح شده با فعالیت ورزشی شناخته شده است که نقش مهمی در متابولیسم انرژی و تنظیم بیماری های متابولیک مانند چاقی ایفا می کند. هدف از مطالعه حاضر اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح آیرزین سرمی موش های نر چاق نژاد ویستار بود. مواد و روش ها: در این مطالعه­ی تجربی، تعداد 16 سر موش (وزن 250 الی 300 گرم، نمایه توده بالای 30 گرم برسانتیمتر مربع) به دو گروه تمرین هوازی با شدت 70 الی 75 درصد حداکثراکسیژن مصرفی (شدت متوسط) و گروه کنترل تقسیم ­شدند. تمرین هوازی شامل: هشت هفته تمرین هوازی روی نوارگردان، تعداد جلسات تمرینی 5 جلسه در هفته به مدت زمان 60 دقیقه در روز اجرا شد. پس از دوره تمرین، سطح آیرزین سرمی، اندازه گیری شد. از آزمون t همبسته و مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین های درون و بین گروهی مورد استفاده قرار گرفت و برای آزمون فرضیه­ها سطح معناداری 0.05>p درنظرگرفته­شد. نتایج: سطح آیرزین سرمی، در گروه تمرین هوازی با شدت متوسط نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار یافت (4.18=t و 0.001=p). مقادیر وزن در گروه تمرین هوازی کاهش معنی دار یافت. نتیجه گیری: براساس نتایج به دست­آمده، هشت هفته تمرین هوازی منجربه افزایش معنی دار آیرزین سرمی شد. همچنین، به نظر می رسد تمرین هوازی با شدت متوسط منجربه افزایش در فرایند گرمازایی، کاهش وزن بدن و افزایش انرژی مصرفی شود.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: آیرزین, تمرین هوازی, موش های صحرایی چاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066256,
author = {حجازی, کیوان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and فتحی, مهرداد and مسافری ضیاءالدینی, محمد and زعیمی, مهدیه},
title = {The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {133},
month = {March},
issn = {2716-9723},
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {واژه‌های کلیدی: آیرزین، تمرین هوازی، موش های صحرایی چاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats
%A حجازی, کیوان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A فتحی, مهرداد
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%A زعیمی, مهدیه
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2018

[Download]