نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( بررسی تمرکز بور (B) در آبخوان شرقی فردوس، شمال غرب استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: هدی موسی زاده , محمدحسین محمودی قرائی , معصومه طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه وضعیت عنصر بور در آبخوان شرقی فردوس واقع در شمال غرب استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. منشأ بور در آب می تواند زمین زاد و همچنین انسان زاد باشد. پارامترهای صحرایی شامل دما، pH و هدایت الکتریکی در محل اندازه گیری شد. علاوه بر عنصر بور (B) غلظت آنیون ها و کاتیون های آب شامل سولفات(SO42-) ، بیکربنات (HCO3-)، کربنات (CO3-)، کلر (Cl-)، کلسیم (Ca2+)، منیزیم (Mg2+)، سدیم (Na+)، پتاسیم (K+) و همچنین نیترات (NO22-) و نیتریت (NO3-) اندازه گیری شد. یون های Na+ و Cl- به ترتیب کاتیون و آنیون غالب در اکثر نمونه های آب زیرزمینی آبخوان شرقی فردوس بود. بطوریکه بر روی نمودار پایپر(Piper) نیز ترکیب شیمیایی آب ها در محدوده Na-Cl قرار گرفتند. غلظت بور در نمونه های برداشت شده از حداقل 96/3 تا حداکثر 21/8 با میانگین 12/6 میلی گرم بر لیتر متغیر بوده و مقدار بور در تمامی نمونه های برداشت شده بالاتر از مقدار ارائه شده توسط WHO در سال 2011 (4/2 میلی گرم بر لیتر) بود. در این مطالعه مقدار بور با مقدار نیترات افزایش نشان داد که می تواند نشان دهنده ی منشأ انسان زاد برای بور باشد. از طرفی با توجه به سازندهای زمین شناسی منطقه و وجود چشمه های آب گرم فعال در این منطقه، منشأ زمین زاد نیز می تواند در افزایش غلظت بور تاثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی

, منابع آب, عنصر بور, آبخوان شرقی فردوس, خراسان جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066259,
author = {موسی زاده, هدی and محمودی قرائی, محمدحسین and طاهری, معصومه},
title = {بررسی تمرکز بور (B) در آبخوان شرقی فردوس، شمال غرب استان خراسان جنوبی},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {منابع آب، عنصر بور، آبخوان شرقی فردوس، خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تمرکز بور (B) در آبخوان شرقی فردوس، شمال غرب استان خراسان جنوبی
%A موسی زاده, هدی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A طاهری, معصومه
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران
%D 2017

[Download]