نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( ارزیابی کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد کارده، با استفاده از شاخص WQI )

نویسندگان: هدی موسی زاده , محمدحسین محمودی قرائی , ابوالفضل مساعدی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ارزیابی کیفی منابع آب حوضه آبریز و مخزن سد کارده (شمال مشهد) برای مصرف آشامیدن با استفاده از یکی از شاخص های کیفیت آب (Water quality index) انجام شد. پس از نمونه برداری از منابع حوضه ی آبریز و مخزن سد کارده، نمونه ها در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهد برای اندازه گیری یون های اصلیCa2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, CO32-, SO42- و Cl- مورد آنالیز قرار گرفت. مطابق با نمودار پایپر ترکیب هیدروژئوشیمیایی نمونه های آب مورد مطالعه بطور غالب کلسیک/منیزیک بیکربناته با تمایل بسمت سدیک/سولفاته بود. با توجه به مقادیر سختی(TH) و مواد جامد محلول (TDSc) آب های این حوضه و سد مخزنی در سه گروه شیرین غیرسخت (Soft fresh)، شیرین سخت (Hard fresh) و لب شور سخت (Hard brackish) قرار گرفتند. مقادیر به دست آمده از محاسبه شاخص کیفی آب (WQI) در تمامی نمونه ها کمتر از 100 به دست آمد که برای آشامیدن مناسب بود، ولی از آن جا که در 25/6 درصد نمونه ها این مقدار به 100 نزدیک بود، می بایست در آینده نزدیک نیز مورد پایش قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, حوضه آبریز, سد کارده, شاخص کیفی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066260,
author = {موسی زاده, هدی and محمودی قرائی, محمدحسین and مساعدی, ابوالفضل and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {ارزیابی کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد کارده، با استفاده از شاخص WQI},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، حوضه آبریز، سد کارده، شاخص کیفی آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد کارده، با استفاده از شاخص WQI
%A موسی زاده, هدی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران
%D 2017

[Download]