نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( ارزیابی زیست محیطی کیفیت منابع آب‌ زیرزمینی منطقه جنوب فریمان جهت مصارف کشاورزی )

نویسندگان: فرزانه شفیعی رونیزی , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت جنوب فریمان برای مصارف کشاورزی موردبررسی قرار گرفت. لیتولوژی غالب منطقه شامل سنگ‌های مافیک، اولترامافیک و سنگ‌های ولکانیکی است که تحت تأثیر محلول‌های داغ هیدروترمال، آلتره شده¬اند. به منظور بررسی تاثیر لیتولوژی منطقه بر هیدروشیمی آب های زیر زمینی 10 نمونه از منابع آب‌ منطقه شامل قنات، چشمه و چاه برداشت شد. پارامترهای دما (T)، pH و هدایت الکتریکی هنگام نمونه‌برداری و در محل اندازه‌گیری شد. آنالیز آنیون‌ها (Cl-, SO42-, , HCO3-) و کاتیون‌های اصلی (K+, Mg2+, Na+, Ca2+) در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهد اندازه‌گیری شد. بر اساس نمودار پایپر (Piper) ترکیب شیمیایی نمونه‌های آب Ca-HCO3, Na-HCO3, Na-SO4 است. ازنظر درصد سدیم (Na%) نود درصد نمونه‌ها در رده¬ی بد و ده درصد آن‌ها در رده¬ی مشکوک قرار گرفتند. همچنین بر اساس پارامتر سدیم کربنات باقیمانده (RSC) و پارامتر خطر منیزیم (MH) به ترتیب نود درصد و صد درصد نمونه‌ها نامناسب ارزیابی شدند. بر اساس داده های موجود، شیمی آب منطقه متأثر از لیتولوژی و آلتراسیون¬ غالب بوده که باعث کاهش کیفیت آب جهت کشاورزی شده است. استفاده از این منابع آبی نامناسب می¬تواند به‌مرورزمان باعث شور شدن و کاهش کیفیت خاک¬ها شود. کلیدواژه‌ها: هیدروژئوشیمی، آلودگی آب، پارامترهای کشاورزی، فریمان

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, آلودگی آب, پارامترهای کشاورزی, فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066261,
author = {شفیعی رونیزی, فرزانه and محمودی قرائی, محمدحسین and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {ارزیابی زیست محیطی کیفیت منابع آب‌ زیرزمینی منطقه جنوب فریمان جهت مصارف کشاورزی},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی، آلودگی آب، پارامترهای کشاورزی، فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زیست محیطی کیفیت منابع آب‌ زیرزمینی منطقه جنوب فریمان جهت مصارف کشاورزی
%A شفیعی رونیزی, فرزانه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصاذی ایران
%D 2017

[Download]