اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-11

عنوان : ( بررسی کیفیت آب شرق دشت قوچان (خراسان رضوی) جهت مصارف صنعتی )

نویسندگان: نجمه رخش ماه , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کیفیت منابع آب اهمیت ویژهای برای استفاده آب در مصارف گوناگون دارد. در این مطالعه، منابع آب دشت قوچان در شرق پایداری رایزنر ،(LSI) شهرستان قوچان (استان خراسان رضوی) جهت مصارف صنعتی با استفاده از ضریب اشباع شدگی لانژلیه ارزیابی شد. 10 نمونه آب زیرزمینی برای اندازهگیری آنیونها , - (AI) و اندیس تهاجمی (PI) شاخص پوکوریوس ،(RSI) (HCO3 2-, Cl-) و کاتیونهای اصلی( SO4 هنگام (EC) و هدایت الکتریکی pH ،(T) برداشت شد. پارامترهای دما (Ca2+, Na+, Mg2+, K+ نمونهبرداری اندازهگیری شد. بر اساس نمودار گیبس، ترکیب شیمیایی نمونههای آب متأثر از برهمکنش آب – سنگ است و تبخیر و بارش تأثیر زیادی بر آن نداشته است. نتایج نشان میدهد از نظر شاخص لانژلیه تمام نمونههای آب تمایل به رسوبگذاری دارند. همچنین از نظر شاخص پایداری رایزنر نمونه ها در دو رده خنثی و رده خورنده با رسوبگذاری جزئی قرار میگیرند. از نظر شاخص پایداری پوکوریوس اکثر نمونهها در رده خورنده قرار گرفته و از نظر شاخص اندیس تهاجمی نیز تمامی نمونههای منطقه دارای خورندگی جزئی هستند.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, دشت قوچان, منابع آب, خورندگی, رسوبگذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066264,
author = {رخش ماه, نجمه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی کیفیت آب شرق دشت قوچان (خراسان رضوی) جهت مصارف صنعتی},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی},
year = {2017},
location = {اردکان, ايران},
keywords = {کیفیت آب، دشت قوچان، منابع آب، خورندگی، رسوبگذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت آب شرق دشت قوچان (خراسان رضوی) جهت مصارف صنعتی
%A رخش ماه, نجمه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
%D 2017

[Download]