اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-11

عنوان : ( ارزیابی کیفی مىابع آب زیرزمیىی مىطقه جنوب شرق فاروج (خراسان شمالی) جهت مصارف شرب و صنعت )

نویسندگان: زهره خسروانی شیری , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت قوچان برای مصارف شرب و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 22 نمونه از آبهای زیرزمینی منطقه شامل قنات، چشمه و چاه منطقه برداشت شد. پارامترهای حرارت ,(T) (pH) و هدایت الکتریکی (EC) هنگام نمونه¬برداری و در محل اندازه¬گیری شد. آنالیز آنیون¬ها (HCO3-, SO42-, Cl-) و کاتیون¬های اصلی (Ca2+, Na+, Mg2+, K+) در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهد اندازه¬گیری شد. نمایه اشباع (SI) کانی¬ها در نمونه¬های منطقه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی ترکیب یون¬های اصلی موجود در آب¬های زیرزمینی و بررسی تأثیر سنگ¬های دربرگیرنده بر منابع آب منطقه مطالعه شده و نیز تعیین فرآیند کنترل کننده شیمی آب از دیاگرام گیبس استفاده شد.

کلمات کلیدی

, بررسی کیفی, منابع آب زیرزمینی, دشت قوچان, مصارف شرب و صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066265,
author = {خسروانی شیری, زهره and محمودی قرائی, محمدحسین and مظاهری, سیداحمد},
title = {ارزیابی کیفی مىابع آب زیرزمیىی مىطقه جنوب شرق فاروج (خراسان شمالی) جهت مصارف شرب و صنعت},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی},
year = {2017},
location = {اردکان, ايران},
keywords = {بررسی کیفی، منابع آب زیرزمینی، دشت قوچان، مصارف شرب و صنعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفی مىابع آب زیرزمیىی مىطقه جنوب شرق فاروج (خراسان شمالی) جهت مصارف شرب و صنعت
%A خسروانی شیری, زهره
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مظاهری, سیداحمد
%J اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
%D 2017

[Download]