بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2017) , 2017-05-02

عنوان : ( تعیین نرخ نمونه برداری مورد نیاز درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در محاسبه الگوی سطح مقطع راداری اجسام بزرگ )

نویسندگان: سعید مقیم زاده محبّی , وحید محتشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل و کاهش بار محاسباتی یکی از مهم ترین چالش ها در محاسبه سطح مقطع راداری اجسامی با ابعاد الکتریکی بزرگ است. زمانی که هدف محاسبه الگوی سطح مقطع راداری در یک بازه زاویه ای باشد، به دلیل نیاز به تکرار محاسبات به ازای هر نمونه، رفع این چالش اهمیت فراوانی پیدا می کند. یکی از روش های متداول برای غلبه بر این چالش استفاده از روش نور فیزیکی است. با وجود عملکرد مناسب روش نور فیزیکی در قیاس با روش های عددی نظیر روش ممان در کاهش بار محاسباتی، در صورت انتخاب مناسب نمونه ها و به کار بستن یک تابع درون یاب مناسب می توان عملکرد نهایی را به نحو مؤثری بهبود داد. در این مقاله هدف تعیین نرخ نمونه برداری مناسب برای یک جسم با استفاده از نرخ نمونه برداری اجزای تشکیل دهنده آن است. برای غلبه بر چالش بار محاسباتی، از تابع درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در کنار روش نور فیزیکی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد مناسب در انتخاب نمونه ها و بازسازی مطلوب الگوی سطح مقطع راداری می باشد.

کلمات کلیدی

, اسپلاین پایه درجه سوم, الگوی سطح مقطع راداری, نور فیزیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066269,
author = {مقیم زاده محبّی, سعید and محتشمی, وحید},
title = {تعیین نرخ نمونه برداری مورد نیاز درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در محاسبه الگوی سطح مقطع راداری اجسام بزرگ},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2017)},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسپلاین پایه درجه سوم، الگوی سطح مقطع راداری، نور فیزیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین نرخ نمونه برداری مورد نیاز درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در محاسبه الگوی سطح مقطع راداری اجسام بزرگ
%A مقیم زاده محبّی, سعید
%A محتشمی, وحید
%J بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2017)
%D 2017

[Download]