پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی )

نویسندگان: محمود عبدالهی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مسائل رایج در صنعت ساخت و ساز ساختمانی دنیای امروز، نیاز به گودبرداریهای عمیق در مناطق متراکم شهری میباشد. گودها میتوانند باعث انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین شوند که ممکن است باعث آسیب به ساختمانها و تجهیزات مجاور شود. لذا گودبرداری و سازه نگهبان به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در مهندسی عمران به شمار میرود.ئدر این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی دیوار حائل شمع درجا با مهاربندی انکراژ در خاک ماسهای پرداخته شده است. در این آزمایشات، دو پارامتر تأثیرگذار بر رفتار دیوار مورد بررسی قرار گرفت. این دو پارامتر عبارتند از: وجود سربار در مجاورت گودبرداری و نیز، نحوه گیرداری انتهای شمعهای سازه نگهبان در مدل مذکور. نتایج 0 قرار دارد. /145-0/ در محدوده 30 (H) به عمق گودبرداری (δhm) آزمایشات حاکی از آن است که نسبت بیشینه تغییر مکان جانبی دیوار 0 میباشد. /11-0/ به عمق گودبرداری در محدوده 44 (δvm) همچنین، نسبت بیشینه نشست سطح

کلمات کلیدی

, گودبرداری, مطالعه آزمایشگاهی, نشست زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066276,
author = {عبدالهی, محمود and بلوری بزاز, جعفر},
title = {مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گودبرداری، مطالعه آزمایشگاهی، نشست زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی
%A عبدالهی, محمود
%A بلوری بزاز, جعفر
%J پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2016

[Download]