ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2017-10-28

عنوان : ( تهیه و ساخت ماده الکتروکرومیک به صورت محلول جامدNiO.TiO2 با روش سنتز احتراقی در محلول )

نویسندگان: ناهید جوادی بایگی , ارغوان وجدانی صغیر , جلیل وحدتی خاکی , سحر ملازاده بیدختی , هادی نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، استفاده از روش سنتز احتراقی در محلول برای تهیه و ساخت محلول جامد NiO.TiO2 می¬باشد. این ماده یکی از مهمترین مواد الکتروکرومیک است. تاثیر نسبت¬های متفاوت بین پیش ماده¬ها و همچنین استفاده و یا عدم استفاده از کمک¬سوخت در کنار گلایسین بر مورفولوژی مطالعه گردید. یک ماده الکتروکرومیک ماده ای است که با تغییر ولتاژ ، تغییر رنگ می¬دهد. در این پژوهش، محلول جامد اسپینل NiO.TiO2 به کمک روش سنتز احتراقی تولید گردید. پودرهای تولیدی در نسبت وزنی TiO2:NiO 15:85 تهیه گردید. برای تهیه نمونه از تترا¬اتیل¬اورتو¬تایتانات(TEOT) و نیترات¬نیکل (Ni(NO3)2) استفاده شد. TEOT در حضور اسید نیتریک (HNO3) در اتانول (C2H5OH) و در حضور دو حلال مختلف آب و پلی اتیلن گلیکول (C2nH4n+2On+1) هیدرولیز شد. محیطی که محلول در آن قرارگرفته شده باید اسیدی باشد به همین منظور pH محلول به ۳ رسانده شد ، سپس Ni(NO3)2 و سوخت مورد نظر ( گلایسین ، اوره ، اسید سیتریک ) به همراه آمونیوم نیترات (NH4NO3) به عنوان کمک سوخت به آن اضافه شد. سنتز احتراقی بر روی هات پلیت با دمای C°۳۷۰ انجام شد. مدت زمان سنتز احتراقی حدود ۲ دقیقه بود. برای ارزیابی نمونه ها از آنالیز XRD استفاده شد. نتایج به دست آمده از آنالیز XRD حاکی از آن است که در تمام نمونه ها ساختار محلول جامد اسپینل NiO.TiO2 متبلور شده است. مورفولوژِی ذرات با آنالیز SEM مورد بررسی قرار گرفت، نتایج SEM حاکی از نانو بودن ذرات سنتز شده است. به منظور بررسی‌های ترمودینامیکی نیز از ثبت داده‌های دما-زمان با استفاده از دستگاه Data Acquisition استفاده گردید.

کلمات کلیدی

, الکتروکرومیک , سنتز احتراقی , محلول جامد, اکسید تیتانیوم, اکسید نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066280,
author = {جوادی بایگی, ناهید and وجدانی صغیر, ارغوان and وحدتی خاکی, جلیل and ملازاده بیدختی, سحر and هادی نصیری},
title = {تهیه و ساخت ماده الکتروکرومیک به صورت محلول جامدNiO.TiO2 با روش سنتز احتراقی در محلول},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الکتروکرومیک ، سنتز احتراقی ، محلول جامد، اکسید تیتانیوم، اکسید نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه و ساخت ماده الکتروکرومیک به صورت محلول جامدNiO.TiO2 با روش سنتز احتراقی در محلول
%A جوادی بایگی, ناهید
%A وجدانی صغیر, ارغوان
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A هادی نصیری
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2017

[Download]