ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2017-10-28

عنوان : ( بررسی تاثیر مقدار گلایسین بر خواص مغناطیسی و نوری نانوذرات اکسید روی داپ شده با کبالت )

نویسندگان: حامد کاظمی , سحر ملازاده بیدختی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نانو ذرات (1 و54/0 ،36/0 ،18/0 ،06/01-X=) ZnxCo1-xO با داپ کردن Co+2 در ساختار ZnO به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوخت گلایسین در نسبت¬های (25/1و 1 ، 75/0F/O=) سنتز شد. نمونه¬های تولید شده با ابزار¬هایی همچون پراش اشعه ایکس (X) و مغناطیس¬سنج (VSM) مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج الگوی پراش ایکس نشان داد که ¬نانو ذرات حاصل شده دارای ساختار کریستالی هگزاگونال وورتزیت همراه با فاز ثانویه Co3O4 هستند و اندازه کریستالیته ZnO با افزایش مقدار کبالت تا (36/01-X=) کاهش می¬یابد و در ادامه با افزایش مقدار آن روندی افزایشی مشاهده گردید. در نسبت¬های (25/1و 1 ، 75/0F/O =) بیشترین اندازه کریستالیته برای پیک (101) با افزایش مقدار کبالت به¬ترتیب برابر با (0079/22)، (7589/24) و (8854/28) نانومتر است ¬که با افزایش نسبت¬های سوخت به اکسید ¬کننده میانگین اندازه کریستالیتهZnO بیشتر می¬شود. نتایج مغناطیس حاکی از افزایش خاصیت مغناطیسی نانو ذرات با افزایش مقدار کبالت داپ شده و میزان نسبت (F/O) است. به طوری که در (1< (F/O مقدار مغناطش اشباع برای مقادیر (06/0، 54/0 و 1) از Co+2 داپ شده به ترتیب (1/0، 75/0 و 2 emu/gr) به دست آمد.

کلمات کلیدی

, سنتز احتراقی, خواص نوری, خواص مغناطیسی, گلایسین, داپ کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066285,
author = {کاظمی, حامد and ملازاده بیدختی, سحر and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی تاثیر مقدار گلایسین بر خواص مغناطیسی و نوری نانوذرات اکسید روی داپ شده با کبالت},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنتز احتراقی، خواص نوری، خواص مغناطیسی، گلایسین، داپ کردن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مقدار گلایسین بر خواص مغناطیسی و نوری نانوذرات اکسید روی داپ شده با کبالت
%A کاظمی, حامد
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2017

[Download]