تحقیقات جغرافیایی, دوره (32), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (74-87)

عنوان : ( بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد )

نویسندگان: سیده محبوبه موسوی , آذر زرین , عباس مفیدی , سیده فاطمه حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ فراوانی وقوع توفان‌های تندری در شهر مشهد و روند میانگین دما می‌باشد. برای این منظور از داده‌های میانگین ماهانه و سالانۀ فراوانی وقوع توفان‌های تندری و میانگین ماهانه و سالانۀ دما در طیّ شصت سال (2010-1951میلادی) استفاده شد. با بهره‌گیری از داده‌های مذکور مشخّص شد که حدّاکثر فراوانی رخداد توفان تندری در شهر مشهد در ماه می (فصل بهار) اتّفاق افتاده است و حدّاکثر میانگین ماهانۀ دما در دورۀ مورد بررسی، متعلّق به ماه جولای است. نتایج بررسی و تحلیل داده‌ها و نمودارها نشان داد که میانگین سالانۀ دما با وجود تغییرپذیری نسبی، افزایش محسوسی داشته است. همچنین میانگین سالانۀ فراوانی رخداد توفان‌های تندری در شهر مشهد نیز با وجود افت و خیزهایزیاد، به طور کلّی روند افزایشی دارد. در نهایت مشخّص شد بین میانگین سالانۀ دما و فراوانی رخداد توفان‌های تندری در منطقۀ مورد مطالعه، همبستگی و ارتباط مستقیم وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش میانگین دما، تعداد وقوع توفان‌های تندری نیز افزایش یافته است. همچنین نتیجۀ شبیه‌سازی یک مورد توفان تندری بر روی منطقه توسط مدلWRF نشان داد که این مدل توانایی قابل قبولی در پیش بینی و نمایش توفان‌های مذکور دارد و می توان از این مدل برای پیش‌بینی توفان‌های تندری در آینده استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, توفان تندری, روند دما, مشهد, مدلWRF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066292,
author = {موسوی, سیده محبوبه and زرین, آذر and مفیدی, عباس and حسینی, سیده فاطمه},
title = {بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2017},
volume = {32},
number = {3},
month = {December},
issn = {1019-7052},
pages = {74--87},
numpages = {13},
keywords = {توفان تندری، روند دما، مشهد، مدلWRF},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد
%A موسوی, سیده محبوبه
%A زرین, آذر
%A مفیدی, عباس
%A حسینی, سیده فاطمه
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2017

[Download]