مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (231-238)

عنوان : ( بررسی رفتار وابسته به اندازه ی دینامیکی ژیروسکوپهای با ساختار میکرو تیر دوسر - گیردار تحت تأثیر همزمان ولتاژ DC ناگهانی و تحریک از پایه ی هارمونیک )

نویسندگان: محمد علی مختاری امیرمجدی , مسعود طهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رفتار وابسته به اندازهی ژیروسکوپهای با ساختار میکرو تیر دوسرگیردار با جرم متمرکز در وسط تحت تأثیر همزمان -ولتاژ DC ناگهانی و تحریک از پایهی هارمونیک میباشد. بدین منظور، برای مدلسازی اثرات اندازه از تئوری تئوری تنش کوپل اصلاح شده، استفاده میشود. همچنین برای جلوگیری از وقوع پدیدهی تشدید میرایی ویسکوز در مدلسازی لحاظ میگردد. در ادامه با بکارگیری اصل همیلتون معادلههای حاکم بر مسئله بدست میآیند. سپس با استفاده از تقریب تک مدی گالرکین، معادلههای دیفرانسیل با مشتقات جزئی به معادلههای دیفرانسیل معمولی تبدیل میگردند. برای حل معادلههای بدست آمده از روش رانج کوتای مرتبهی چهار استفاده میشود. جهت - کسب اطمینان از صحت نتایج بدست آمده، نتایج بدست آمده با مقدارهای گزارش شدهی موجود در ادبیات صحهگذاری شده و تطابق خوبی مشاهده میگردد. به علاوه، نتایج بدست آمده با دادههای حاصل از شبیهسازی در نرمافزار کامسول مقایسه و صحهگذاری میشوند. در نهایت، اثر پارمترهای متفاوت موجود در مسئله بر روی ناپایداری کشیدگی میکرو ژیروسکوپ و همچنین دامنهی نوسانهای آن بررسی میشود. همچنین مشاهده میشود که در اثر قرار گرفتن سیستم در معرض تحریک از پایهی هارمونیک، میکرو ژیروسکوپ توسط دو فرکانس متفاوت تحریک - میگردد.

کلمات کلیدی

, ژیروسکوپهای با ساختار میکرو تیر دوسر , گیردار ناپایداری کشیدگی تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحریک از پایهی هارمونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066294,
author = {مختاری امیرمجدی, محمد علی and طهانی, مسعود},
title = {بررسی رفتار وابسته به اندازه ی دینامیکی ژیروسکوپهای با ساختار میکرو تیر دوسر - گیردار تحت تأثیر همزمان ولتاژ DC ناگهانی و تحریک از پایه ی هارمونیک},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1027-5940},
pages = {231--238},
numpages = {7},
keywords = {ژیروسکوپهای با ساختار میکرو تیر دوسر - گیردار ناپایداری کشیدگی تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحریک از پایهی هارمونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار وابسته به اندازه ی دینامیکی ژیروسکوپهای با ساختار میکرو تیر دوسر - گیردار تحت تأثیر همزمان ولتاژ DC ناگهانی و تحریک از پایه ی هارمونیک
%A مختاری امیرمجدی, محمد علی
%A طهانی, مسعود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]