چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و توسعه شهرداری , 2016-12-27

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , محمود عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مسائل رایج در صنعت ساخت و ساز ساختمانی دنیای امروز، نیاز به گودبرداریهای عمیق در مناطق متراکم شهری میباشد. گودها میتوانند باعث انحراف جانبی دیوار و حرکت زمین شوند که ممکن است باعث آسیب به ساختمانها و تجهیزات مجاور شود. لذا گودبرداری و سازه نگهبان به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در مهندسی عمران به شمار میرود. در این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی دیوار حائل شمع درجا با مهاربندی انکراژ در خاک ماسهای پرداخته شده است. در این آزمایشات، دو پارامتر تأثیرگذار بر رفتار دیوار مورد بررسی قرار گرفت. این دو پارامتر عبارتند از: وجود سربار در مجاورت گودبرداری و نیز، نحوه گیرداری انتهای شمعهای سازه نگهبان در مدل مذکور. نتایج در )H( به عمق گودبرداری )hm( آزمایشات در این پژوهش حاکی از آن است که نسبت بیشینه تغییر مکان جانبی دیوار به عمق گودبرداری در محدوده )vm( 0 قرار دارد. همچنین، نسبت بیشینه نشست سطح زمین /21-0/ محدوده 0/00-0/63 میباشد. نتایج آزمایش حاکی از آن است در صورت عدم وجود سربار در مجاورت گودبرداری، نشست سطح زمین و بیشینه جابجایی جانبی دیوار در حالت انتهای آزاد )بستر نرم( کمتر از حالت انتهای گیردار شمعها است. همچنین، در حالت انتهای آزاد شمع، بیشنه تغییر مکان جابجایی جانبی دیوار در حالت وجود سربار در مقایسه با حالت عدم وجود سربار بر مجاورت گودبرداری، بیشتر است.

کلمات کلیدی

, گودبرداری, مطالعه آزمایشگاهی, نشست, جابجایی دیوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066300,
author = {بلوری بزاز, جعفر and عبدالهی, محمود},
title = {مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و توسعه شهرداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گودبرداری، مطالعه آزمایشگاهی، نشست، جابجایی دیوار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A عبدالهی, محمود
%J چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و توسعه شهرداری
%D 2016

[Download]