نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی )

نویسندگان: مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل مشکلات و هزینههای بسیار در تهیه نمونههای دستنخورده مورد قبول در خاکهای ماسهای، بازسازی نمونه به حالت اولیه در مطالعات آزمایشگاهی به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد. آمادهسازی لایههای ماسه به صورت یکنواخت و تکرارپذیر با وزن مخصوص مورد نیاز، قطعاً پیشنیاز انجام آزمایشات قابل اعتماد بر روی نمونههای بازسازی شده ماسه در آزمایشگاه میباشد. چرا که روشهای مختلف ساخت نمونه خاک روی بافت و در نتیجه، روی پاسخ تنش-کرنش خاک تأثیر میگذارد. یک روش خوب به منظور آمادهسازی مدل زمین باید توانایی بازسازی نمونه های ماسهای با دامنه گستردهای از تراکم نسبی )خیلی شل تا خیلی متراکم( را داشته باشد. همچنین یکنواختی حفرات در سرتاسر نمونه، عدم جداشدگی ذرات و تراکمپذیری از شرایط لازم برای موفقیت فعالیتهای آزمایشگاهی است. در خصوص روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه، تلاشهای ویژه و مطالعات فراوانی انجام شده است. لذا در این تحقیق به بررسی و مقایسه روشهای مختلف پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, روشهای بازسازی نمونه, خاک ماسه ای, مطالعات آزمایشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066301,
author = {کاظمی, مجید and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روشهای بازسازی نمونه، خاک ماسه ای، مطالعات آزمایشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی
%A کاظمی, مجید
%A بلوری بزاز, جعفر
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]