نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , شیما نجار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود خاکهای متورم شونده در سراسر دنیا باعث تحمیل خسارات جبران ناپذیری به ساختمانها شده است. خاکهای ناحیه جنوب غربی مشهد نیز از جمله خاکهای تورمزا هستند که از دیرباز مشکلاتی مانند ترک در نمای ساختمان، شکم دادن دیوارها و خرابی کف سازیها را ایجاد کردهاند. خاک این منطقه عموما گچی و ریزدانه بوده و در برخی نقاط با مصالح درشت دانه همراه میباشد. پژوهش حاضر کوششی برای تعیین مشخصات و بررسی خواص تورمی خاکهای گچی این منطقه است. به این منظور تعداد 11 نمونه با درصد گچهای متفاوت انتخاب شدند. پس ازتعیین خصوصیات ژئوتکنیکی شامل مقدار گچ، حدود آتربرگ، وزن مخصوص طبیعی، وزن مخصوص خشک و چگالی، اثر میزان گچ موجود در نمونه بر تورم آزاد بررسی گردید. با توجه به اثر رطوبت و وزن مخصوص بر تورم، تمامی نمونهها با وزن مخصوص یکسان و با رطوبت طبیعی ساخته شدند. نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر بالای میزان گچ بر مقدار تورم آزاد میباشد، به گونهای که با افزایش درصد گچ مقدار تورم نیز افزایش مییابد. در بررسی مدل واحد در نظر گرفته شده برای تورم بر اساس زمان مشخص گردید قسمت اعظم تورم در ساعات اولیه اشباع رخ میدهد که با کنترل آن میتوان خسارات وارده را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, خاک گچی, تورم, تراکم, سیکل تر و خشک شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066302,
author = {بلوری بزاز, جعفر and نجار, شیما},
title = {مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خاک گچی، تورم، تراکم، سیکل تر و خشک شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده
%A بلوری بزاز, جعفر
%A نجار, شیما
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]