پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (3), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (1-26)

عنوان : ( پیاده سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD )

نویسندگان: منیره احمدی منش , فاطمه خریداربقمچ , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مهم ترین جنبه طراحی محصول، طراحی براساس نیازها و خواسته¬های مشتریان می¬باشد، از این رو، یکی از روش¬هایی که به منظور افزایش رضایت مشتری مورد استفاده قرار می¬گیرد، رویکرد گسترش عملکرد کیفیت(QFD) می¬باشد. در برنامه¬ریزی QFD بدلیل ابهام و نادقیق بودن ویژگی¬ها در روابط، اغلب ضرایب فازی مورد استفاده قرار می¬گیرند. لذا در این تحقیق برای شناسایی روابط کارکردی غیردقیق و مبهم بین نیازمندی¬های مشتری و مشخصه های مهندسی، از رویکرد رگرسیون خطی فازی استفاده شد. در این رویکرد، در حالت داده¬های غیرفازی، مقادیر بهینه پارامترها بطوری تعیین می¬شود که مجموعه خروجی مدل رگرسیون، دارای درجه عضویت بزرگتر یا مساوی h باشند که این مقدار، میزان فازی بودن خروجی مدل رگرسیون فازی را نشان می¬دهد. در این مطالعه، هدف استفاده از مدل رگرسیون خطی فازی، شناسایی روابط کارکردی در QFD با مقدارh بهینه در شرکت صنعتی لاماالکترونیک می¬باشد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است، مقادیر گستره ضرایب در حالت h بهینه، نسبت به زمانی که این مقدار توسط کاربر تعیین می¬گردد، جواب¬های بهتر و دقیق¬تری داده و ضرایب را به مقادیر قطعی نزدیک¬تر کرده و از میزان ابهام آن به میزان زیادی کاسته است.

کلمات کلیدی

, گسترش عملکرد کیفیت, روابط عملکردی , مدل رگرسیون خطی فازی, h بهینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066309,
author = {احمدی منش, منیره and خریداربقمچ, فاطمه and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {پیاده سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD},
journal = {پژوهش های نوین در تصمیم گیری},
year = {2018},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2476-6291},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {گسترش عملکرد کیفیت، روابط عملکردی ، مدل رگرسیون خطی فازی، h بهینه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیاده سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD
%A احمدی منش, منیره
%A خریداربقمچ, فاطمه
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J پژوهش های نوین در تصمیم گیری
%@ 2476-6291
%D 2018

[Download]