پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2017-05-25

عنوان : ( تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد )

نویسندگان: ناهید جمیل آبادی طرقی , مهدی مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد. مطالعه حاضر جزء مطالعات توصیفی همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394-1389 است که به روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این راستا دو فرضیه تدوین و با استفاده از روش پنا دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews7 صورت پذیرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین ریسک (رتبه) اعتباری شرکت و نسبت تغییرات در سطح نگه‌داشت وجه نقد شرکت‌ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و همچنین بین بازده مورد انتظار سهامداران و نسبت تغییرات در سطح نگه‌داشت وجه نقد شرکت‌ها ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: بازده مورد انتظار سهامداران, ریسک اعتباری, سطح نگهداشت وجه نقد, تاپسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066310,
author = {ناهید جمیل آبادی طرقی and مرادی, مهدی},
title = {تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد},
booktitle = {پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: بازده مورد انتظار سهامداران، ریسک اعتباری، سطح نگهداشت وجه نقد، تاپسیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد
%A ناهید جمیل آبادی طرقی
%A مرادی, مهدی
%J پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2017

[Download]