اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (173-199)

عنوان : ( ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع استخراجی- معدنی در پایداری نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان )

نویسندگان: طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , وحید ریاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پیشرفت در پروژه­های صنعتی، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای انسانی، خواسته و ناخواسته سبب بروز ناپایداری­ها و مشکلات زیست محیطی فراوانی برای محیط زیست ساکنان مجاور این صنایع گردیده که این امر ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی را در فضای جغرافیایی افزایش داده است. در این میان صنایع استخراجی- معدنی، بیشترین تأثیرات زیست محیطی را در محیط های اطراف دارد. در این مطالعه به بررسی کارخانه سیمان زنجان و اثرات زیست محیطی آن بر روستاهای اطراف پرداخته شده است. روش­شناسی مطالعه، از نوع توصیفی- تحلیلی با کمک مطالعات اسنادی- کتابخانه­ای و میدانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق از طریق تحلیل داده­های پرسشنامه ای حاصل از شاخص های روش چک لیست در 9 روستای مورد مطالعه با 36 نفر از خبرگان محلی و تعداد 295 سرپرست خانوار روستایی بهره گرفته شد. تحلیل داده­ها با استفاده از SPSS، GIS و تکنیک­های تصمیم­گیری چندمعیاره پرومتی و ماتریس ارزیابی اثرات زیست محیطی (ICOLD ) انجام شد و نتایج به دست آمده بیانگر این است که بیشترین اثرات منفی زیست محیطی در محدوده دست خورده و نزدیک کارخانه با امتیاز کل 208- است که با فاصله از کارخانه، میزان آن کمتر می گردد. همچنین بر اساس رتبه بندی انجام شده، بیشترین ناپایداری شکل گرفته در سیستم زیست محیطی روستایی، ناشی از فعالیت کارخانه به ترتیب در روستاهای مجیدآباد(امتیاز81/0)، زرند(امتیاز73/0) و مزیدآباد(امتیاز67/0) بوده است که در فاصله نزدیک به کارخانه قرار دارند. 

کلمات کلیدی

, ارزیابی زیست محیطی, صنایع استخراجی- معدنی, مناطق روستایی زنجان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066320,
author = {صادقلو, طاهره and سجاسی قیداری, حمداله and وحید ریاحی},
title = {ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع استخراجی- معدنی در پایداری نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2131},
pages = {173--199},
numpages = {26},
keywords = {ارزیابی زیست محیطی، صنایع استخراجی- معدنی، مناطق روستایی زنجان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع استخراجی- معدنی در پایداری نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان
%A صادقلو, طاهره
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A وحید ریاحی
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2016

[Download]