برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (7), شماره (27), سال (2017-6) , صفحات (129-142)

عنوان : ( تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری(مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , احمد رومیانی , خیرالنسا منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

   مطالعه و بررسی روابطه شهر و روستا از مهم‌ترین مباحث در برنامه‌ریزی‌های فضایی و منطقه‌ای می‌باشد. زیرا جریان‌های روستا- شهری نشان دهنده پیوندهای روستا- شهری در عرصه فضایی بوده و گویای الگوهای رفتاری شهروندان در تأمین نیازها می‌باشد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه و پیوندهای روستایی- شهری بر اساس عملکرد جریان‌های حوزه نفوذ در شهرستان کوهدشت می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی - تحلیلی و برای گرده آوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کل جمعیت شهرستان کوهدشت که معادل با 218921 نفر در نظر گرفته است، که 322 پرسشنامه به صورتی تصادفی بین مردم شهرستان توزیع گردیده است. جهت تحلیل و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی، مدل ویکور و نرم افزار GIS بهره گرفته شده است، به طوری‌که از مدل ویکور برای توسعه‌یافتگی دهستان‌ها و نرم افزار GIS در ترسیم جریانات حوزه نفوذ استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در شهر کوهدشت با توجه به وجود بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، ادارات مختلف، وجود مراکز دانشگاهی و امکانات آموزشی و مراکز درمانی عمومی و تخصصی، سهم عمده‌ای در تأمین خدمات به نقاط روستایی در سطح شهرستان دارد. بطوری‌که حدود 58 درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند که برای دریافت این خدمات به کوهدشت بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه مراجعه می‌کنند و جریاناتی قوی بین نقاط روستایی و نقاط شهری کوهدشت وجود دارد. در سلسله مراتب شبکه‌ای سطح اول، همه شهرها و مراکز دهستان در دریافت خدمات تابع کانون شهری کوهدشت می‌باشند. همچنین یافته‌های مدل ویکور نشان داد که دهستان کوهدشت شمالی با جنوبی هر کدام با میزان  18/0 و 29/0 و دهستانهای خسروآباد و زیرتنگ با میزان 97/0 و 93/0 به ترتیب کمترین و بیشترین رتبه توسعه یافتگی را در محدوده مورد مطالعه به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات توسعه‌ای دارا می‌باشند.

کلمات کلیدی

, جریانات فضایی؛ رابطه شهر و روستا؛ حوزه نفوذ؛ پیوندهای مکانی, فضایی؛ خدمات رسانی؛ کوهدشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066323,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and رومیانی, احمد and خیرالنسا منصوری},
title = {تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری(مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2017},
volume = {7},
number = {27},
month = {June},
issn = {2251-6735},
pages = {129--142},
numpages = {13},
keywords = {جریانات فضایی؛ رابطه شهر و روستا؛ حوزه نفوذ؛ پیوندهای مکانی- فضایی؛ خدمات رسانی؛ کوهدشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری(مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A رومیانی, احمد
%A خیرالنسا منصوری
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2017

[Download]