روستا و توسعه, دوره (19), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (25-53)

عنوان : ( سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان‏های شهرستان خواف )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , یاسر عربتیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

      پژوهش حاضر در سال 1394 با هدف سنجش میزان روحیه کارآفرینی در بین شاغلان بخش کشاورزی انجام شد. بدین منظور، از روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‏ای و پژوهش میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 197 سرپرست خانوارهای شاغل در بخش کشاورزی چهار دهستان شهرستان خواف را دربرمی‏گرفت. گردآوری داده‏ها به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه­ای با ابزار پرسشنامه محقق‏ساخته بر اساس نُه شاخص برگرفته از ادبیات نظری صورت گرفت. نتایج و یافته‏های پژوهش حاکی از آن بود که شاغلان مورد مطالعه در بخش کشاورزی در مؤلفه‏های مخاطره‏پذیری، عمل‏گرایی و چالش‏طلبی در وضعیت ضعیف قرار دارند. همچنین، با استفاده از مدل اولویت‏بندی ویکور، بین روستاهای مورد مطالعه در زمینه برخورداری از میزان روحیه کارآفرینی رتبه‏بندی انجام گرفت، که روستای چهارده با بیشترین امتیاز در رتبه اول و روستای مزرعه شیخ در رتبه دوم قرار داشتند.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, ویژگی‏های شخصیتی کارآفرینانه, کشاورزی, مدل ویکور, خواف (شهرستان).,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066333,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and عربتیموری, یاسر},
title = {سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان‏های شهرستان خواف},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2016},
volume = {19},
number = {3},
month = {December},
issn = {1563-3322},
pages = {25--53},
numpages = {28},
keywords = {کارآفرینی، ویژگی‏های شخصیتی کارآفرینانه، کشاورزی، مدل ویکور، خواف (شهرستان).،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان‏های شهرستان خواف
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A عربتیموری, یاسر
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2016

[Download]