نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، دامی، مناطبع طبیعی، محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , 2017-11-21

عنوان : ( اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکردی تولیدی مرغان تخمگذار )

نویسندگان: وحید کاظمی , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به ¬منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار، آزمایشی با استفاده از 360 قطعه مرغ تخمگذار سویه \"های لاین W-36\" در سن 37-26 هفتگی در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار، شش تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای تغذیه¬ای شامل 5 سطح تراکم مواد مغذی جیره -108، 104، 100، 96 و 92 درصد توصیه راهنمای پرورش مرغ تخمگذار سویه \"های لاین W-36\"- بود. اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر میزان مصرف خوراک در دوره سنی 29-26 و 33-30 هفتگی معنی داری نبود، اما در دوره سنی 37-34 هفتگی و کل دوره آزمایش 37-26 هفتگی با کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره میزان مصرف خوراک به طور معنی¬دار افزایش یافت. در دوره سنی 29-26 و 33-30 هفتگی و کل دوره آزمایش -37-26 هفتگی- با کاهش تراکم انرژی و مواد مغذی جیره میزان گرم تخم مرغ تولیدی به طور معنی دار کاهش و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی دار افزایش یافت، ولی در دوره سنی 37-34 هفتگی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر گرم تخم مرغ تولیدی معنی دار نبود. بر اساس نتایج تحقیق حاضر استفاده از جیره¬های رقیق حداکثر تا سطح 96 درصد توصیه راهنمای پرورش منطقی بوده و استفاده از جیره¬های رقیق¬تر باعث آسیب به عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در فاز اول تولید می¬شود.

کلمات کلیدی

, تراکم انرژی و مواد مغذی, عملکرد, مرغان تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066341,
author = {کاظمی, وحید and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکردی تولیدی مرغان تخمگذار},
booktitle = {نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، دامی، مناطبع طبیعی، محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تراکم انرژی و مواد مغذی، عملکرد، مرغان تخمگذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکردی تولیدی مرغان تخمگذار
%A کاظمی, وحید
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، دامی، مناطبع طبیعی، محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
%D 2017

[Download]