مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (1), شماره (1), سال (2018-2) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , محمدعلی صاحبکاران , محمد مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی صنعت ورزش ایران، در تحقیقات انجام شده پیشین بود. روش پژوهش حاضر فراتحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمام مقالات علمی-پژوهشی با موضوع رفتار شهروندی سازمانی در حوزه ورزش ایران بود که در نهایت 41 مقاله با این معیار انتخاب شدند. ضمناً این مقالات با نرم افزار CMA2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مرور نظام¬مند نشان داد، تحقیقات این حوزه، عمدتاً توصیفی- تحلیلی و تنوع روش¬ها نیز پایین بوده است. از بین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده، اثرگذارترین عوامل بودند. همچنین نتایج نشان داد که سبک رهبری (با اندازه اثر 60/0) و تعهد سازمانی (با اندازه اثر 51/0) و حمایت سازمانی ادراک شده (با اندازه اثر 50/0) به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی در ورزش داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی در تحقیقات پیشین، سه متغیر اصلی که می¬تواند رفتارهای ارزشمند شهروندی را باعث شود عبارتند از: سبک رهبری مدیران، میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل کار خود و سازمانشان دارند و نیز میزان ادراکی که نیروهای انسانی از حمایت سازمانی خود دارند. بر این اساس، به مدیران و مسئولان سازمان¬ها و باشگاه¬های ورزشی پیشنهاد می¬گردد جهت توسعه مهارت¬های رهبری به ویژه سبک تحولی، ایجاد حس تعهد به سازمان در کارکنان با حمایت¬های مادی و معنوی از کارکنان، برنامه¬های مدون داشته باشند.

کلمات کلیدی

, فراتحلیل, رفتارشهروندی سازمانی, صنعت ورزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066350,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and صاحبکاران, محمدعلی and محمد مرادی},
title = {بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2538-3213},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {فراتحلیل، رفتارشهروندی سازمانی، صنعت ورزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A محمد مرادی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2018

[Download]