جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (22), سال (2017-8) , صفحات (73-100)

عنوان : ( سنجش سطح دانش و آگاهی روستاییان درباره مدیریت بحران خشکسالی )مطالعه موردی: روستاهای دهستان میان خواف شهرستان خواف( )

نویسندگان: طاهره صادقلو , یاسر عربتیموری , اسماعیل شکوری فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخاطرات طبیعی یک چالش عمده در نواحی روستایی است و کنترل آن در روستا از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به این مسئله هنوز عرصه های روستایی کشور از یک مدیریت فراگیر بحران برخوردار نبوده و سالیانه تعداد زیادی از ساکنان نواحی روستایی کشور در اثر سوانح طبیعی و غیرطبیعی دچار خسارات و تلفات جانی و مالی می شوند. روستاها و اهالی آن به عنوان پایه اصلی در مدیریت بحران با دانش و آگاهی، پیش بینی، آمادگی و بازسازی مناسب، نقش جدی در کاهش خسارات و تلفات مخاطرات خواهند داشت. پژوهش حاضر در بهار 1395، با هدف سنجش سطح دانش و آگاهی روستاییان درباره مدیریت بحران خشکسالی انجام شد. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش شناسی توصیفی- تحلیلی از طریق شیوه مطالعه اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را 260 نفر از خانوارهای روستایی دهستان میان خواف شهرستان خواف تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص ها و مؤلفه های ابعاد 4 گانه دانش مدیریت بحران خشکسالی از ادبیات نظری استفاده شد. پایایی ابزار اندازه گیری با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.784)، تأیید شد. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که خانوارهای روستایی نمونه دربرخورداری از مؤلفه های ابعاد چهارگانه دانش مدیریت بحران و در کل دانش روستاییان درباره مدیریت بحران خشکسالی، پایین تر از سطح مطلوب میانگین عددی 3 قرار دارند. همچنین با استفاده از مدل اولویت بندی کوپراس، بین روستاهای مورد مطالعه درخصوص برخورداری از دانش مدیریت بحران خشکسالی رتبه بندی انجام گرفت که روستای فایندر با بیشترین امتیاز در رتبه اول و روستای وراب در رتبه دوم و روستای مهاباد در پایین ترین رتبه قرار دارند.

کلمات کلیدی

, دانش و آگاهی, بحران, مدیریت بحران, خشکسالی, دهستان میان خواف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066363,
author = {صادقلو, طاهره and عربتیموری, یاسر and شکوری فرد, اسماعیل},
title = {سنجش سطح دانش و آگاهی روستاییان درباره مدیریت بحران خشکسالی )مطالعه موردی: روستاهای دهستان میان خواف شهرستان خواف(},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {22},
month = {August},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {73--100},
numpages = {27},
keywords = {دانش و آگاهی، بحران، مدیریت بحران، خشکسالی، دهستان میان خواف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش سطح دانش و آگاهی روستاییان درباره مدیریت بحران خشکسالی )مطالعه موردی: روستاهای دهستان میان خواف شهرستان خواف(
%A صادقلو, طاهره
%A عربتیموری, یاسر
%A شکوری فرد, اسماعیل
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2017

[Download]