پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (4), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (717-742)

عنوان : ( سنجش تأثیرگذاری مؤلفه های کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن (مطالعۀ موردی: مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد) )

نویسندگان: طاهره صادقلو , مهدی بازرگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان است که نوسانات قیمت آن، به ویژه در فضای کلان شهرها، تحت الشعاع عوامل بسیاری قرار دارد. این عوامل شامل ویژگی های کیفی و کمی مسکن، سیاست گذاری های بازار مسکن و کیفیت طراحی شهری است که تأثیر تعیین کننده ای بر تقاضا و قیمت مسکن در برخی نواحی شهری می گذارد. بر این اساس مطالعۀ حاضر به دنبال تبیین و سنجش میزان تأثیرگذاری عامل کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن در مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد است. این مطالعه با روش شناسی توصیفی- تحلیلی و با ابزار پرسش نامه ای، به تبیین نگرش 282 نفر از شهروندان مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد می پردازد که طبق نتایج به دست آمده براساس آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره، کیفیت طراحی شهری، حدود 41درصد از تغییرات قیمت مسکن در این مناطق را تبیین می کند. نتایج میزان هم بستگی بین متغیرهای کیفیت طراحی شهری با قیمت مسکن نیز بیانگر این است که بین تمامی متغیرها، به جز سه متغیر انعطاف پذیری فضا، کیفیت محیط ادراکی- ذهنی و کیفیت منظر شهری، هم بستگی معناداری با قیمت مسکن دارند. همچنین رتبه بندی مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد براساس تکنیک تصمیم گیری ORESTE، نشان می دهد مناطق 8، 9 و 11 دارای بالاترین رتبه ها به لحاظ کیفیت طراحی شهری هستند.

کلمات کلیدی

قیمت مسکن • کلان شهر مشهد • طراحی شهری • کیفیت محیط شهری • تکنیک ORESTE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066365,
author = {صادقلو, طاهره and بازرگان, مهدی},
title = {سنجش تأثیرگذاری مؤلفه های کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن (مطالعۀ موردی: مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد)},
journal = {پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری},
year = {2017},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-1456},
pages = {717--742},
numpages = {25},
keywords = {قیمت مسکن • کلان شهر مشهد • طراحی شهری • کیفیت محیط شهری • تکنیک ORESTE},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش تأثیرگذاری مؤلفه های کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن (مطالعۀ موردی: مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد)
%A صادقلو, طاهره
%A بازرگان, مهدی
%J پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
%@ 2383-1456
%D 2017

[Download]