همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی , 2017-12-21

عنوان : ( بررسی و تحلیل کتاب های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشته کارشناسی علوم تربیتی )

نویسندگان: سیدمسعود حسینی , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب های درسی اصلی ترین منبع فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی محسوب می شوند. از این رو، این کتاب ها به عنوان منابع دروس رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهی نقش مهمی در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی نظام آموزش عالی ایفا می کنند. لذا باید در طراحی و تدوین آن اصول، چارچوب و معیارهای مشخصی را رعایت نموده و براساس همین موارد نسبت به انتشارآن اهتمام ورزید. بنابراین هدف اصلی این پژوهش نقد و بررسی کتاب های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشته علوم تربیتی با توجه به دروس و سر فصل های رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونه 28 جلد از این کتاب ها بوده که با استفاده از پرسشنامه 38 سوالی محقق ساخته در چهار حیطه (شاخص های ارزیابی ساختاری ـ شکل ظاهری ـ تصاویر و اشکال ـ ارزیابی زبانی) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که در بخش ساختاری، وجود مقدمه در ابتدای کتاب و ابتدای هر فصل ـ جمع بندی مباحث و نتیجه گیری در انتهای هر فصل و داشتن فهرست جداول و نموداردرسطح نامطلوبی می باشند. از نظرشکل ظاهری نیز یک چهارم این کتاب ها از لحاظ تناسب تعداد صفحه با هر واحد درسی و طبقه بندی درست مطالب و تناسب میان حجم فصل ها در سطح مطلوبی نیستند. هم چنین در خصوص شاخص های ارزیابی تصاویر و اشکال حدود 15% این کتاب ها فاقد هرگونه تصاویر، اشکال، جدول و نمودار می باشند. و در بخش ارزیابی زبانی یک چهارم این کتاب ها فاقد معادل های لاتین و اصطلاحات خارجی در پی نوشت هستند و بیش از 50 % آنها فاقد اصطلاحات تخصصی یا واژه نامه، پایان کتاب بوده و در خصوص قواعد نگارشی و کیفیت ساختاردستوری نیز بعضی از آن ها به بازبینی نیاز دارند.

کلمات کلیدی

محتوا ـ شاخص های ارزیابی تحلیل محتوا ـ کتاب درسی دانشگاهی سمت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066369,
author = {حسینی, سیدمسعود and امین خندقی, مقصود},
title = {بررسی و تحلیل کتاب های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشته کارشناسی علوم تربیتی},
booktitle = {همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محتوا ـ شاخص های ارزیابی تحلیل محتوا ـ کتاب درسی دانشگاهی سمت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل کتاب های درسی دانشگاهی انتشارات سمت رشته کارشناسی علوم تربیتی
%A حسینی, سیدمسعود
%A امین خندقی, مقصود
%J همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی
%D 2017

[Download]