ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره (5), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (140-147)

عنوان : ( تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا )

نویسندگان: الناز ذهبی , مهسا محمدجانی اقنج , فاطمه علیرضائی نقندر , علی اکبر هاشمی جواهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: اسپرین مچ پا یکی از شایع ترین آسیب های ورزشی است که باعث بروز ناپایداری های مزمن در مفصل و اختلالات زیادی در الگوی حرکتی فرد و عدم تقارن در عملکرد اندام تحتانی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرینات عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل در افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا می باشد. 19 سال - روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی جامعه آماری متشکل از دختران ورزشکار منتخب از رشته های ورزشی با دامنه سنی 26 بود. 20 آزمودنی مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا به شیوه نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. تمرینات عصبی-عضلانی به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا شد و تعادل آزمودنی ها روی هر دو پای آسیب دیده و سالم، قبل، بعد از اجرای تمرینات و پس از یک ماه بی تمرینی به وسیله دستگاه تعادل سنج بایودکس اندازه گیری شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس با اندازه انجام شد. )p>0/ های تکراری و تی همبسته در سطح معناداری ) 05 علاوه بر .)p=0/ یافته ها: نتایج نشان داد که بین تعادل در پای سالم و آسیب دیده در مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری وجود داشت ) 05 .)p<0/ این در مرحله پس آزمون 1و 2 تفاوت معناداری بین دو پا مشاهده نشد ) 05 نتیجه گیری: اسپرین مچ پا باعث عدم تقارن تعادل در دو پا می شود که تمرینات عصبی-عضلانی باعث بهبود تعادل یکسانی روی هر دو پا شد و عدم تقارن تعادل را جبران کرد. بعد از گذشت یک ماه بی تمرینی تقارن تعادل در هر دو پا حفظ شد. واژگان کلیدی: اسپرین مچ پا، تعادل، عدم تقارن، تمرینات عصبی- عضلانی، ماندگاری

کلمات کلیدی

, اسپرین مچ پا, تعادل, عدم تقارن, تمرینات عصبی- عضلانی, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066370,
author = {ذهبی, الناز and محمدجانی اقنج, مهسا and علیرضائی نقندر, فاطمه and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا},
journal = {ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-2455},
pages = {140--147},
numpages = {7},
keywords = {اسپرین مچ پا، تعادل، عدم تقارن، تمرینات عصبی- عضلانی، ماندگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا
%A ذهبی, الناز
%A محمدجانی اقنج, مهسا
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
%@ 2345-2455
%D 2017

[Download]