روانشناسی بالینی و شخصیت, دوره (14), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (21-30)

عنوان : ( کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی )

نویسندگان: فاطمه شیبک , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بزرگ‌سالی، اختلالی شایع و تضعیف‌کننده است که اغلب ناشناخته و درمان نشده باقی می‌ماند زیرا اغلب مبتلایان آن را نمی‌شناسند و در طول عمر فنوتیب‌های مختلفی را شامل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی با زوجین سالم می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای است. با در نظر گرفتن تعداد متغیرهای پژوهشی، دو گروه متشکل از 25 زوج و درمجموع 50 زوج به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردیدند. 25 زوج از میان والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی مراجعه‌کننده به مرکز آرن و دبستان‌های نور هدایت و 25 زوج گروه دوم، از میان زوجین غیر مبتلا سطح شهر مشهد انتخاب شدند که به لحاظ سن، تحصیلات، طبقه اقتصادی- اجتماعی با گروه اول همتا شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس درجه‌بندی نارسایی توجه/ فزون‌کنشی بزرگ‌سالان بارکلی، کنش‌های اجرایی بارکلی، سبک زندگی اسلامی کاویانی و پرسشنامه زوجی انریچ گردآوری شد. داده‌ها به‌وسیله‌ی شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی در زوجین مبتلا به نارسایی توجه/ فزون‌کنشی در مقایسه با زوجین سالم کم‌تر مطلوب است بدین معنا که زوجین مبتلا کنش‌های اجرایی معیوب، سبک زندگی نامطلوب و رضایت زناشویی پایین‌تری را تجربه می‌کنند. بحث و نتیجه‌گیری: این پژوهش لزوم آگاهی بخشی و در مواردی مداخله‌ی درمانی در مورد زوجین مبتلا، حین مشاوره ازدواج یا بارداری و فرزندپروری را ضروری می‌داند چرا که این اختلال حوزه‌های وسیعی از زندگی فرد را مختل می‌سازد.

کلمات کلیدی

, نارسایی توجه/ فزون کنشی, کنش های اجرایی, سبک زندگی, رضایت زناشویی, زوجین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066373,
author = {فاطمه شیبک and رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم and مشهدی, علی},
title = {کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی},
journal = {روانشناسی بالینی و شخصیت},
year = {2017},
volume = {14},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۳۴۵-۲۱۸۸},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {نارسایی توجه/ فزون کنشی، کنش های اجرایی، سبک زندگی، رضایت زناشویی، زوجین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی
%A فاطمه شیبک
%A رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم
%A مشهدی, علی
%J روانشناسی بالینی و شخصیت
%@ ۲۳۴۵-۲۱۸۸
%D 2017

[Download]