ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2017-10-29

عنوان : ( تاثیر نوع سوخت و اتمسفر محیط بر خلوص و خواص مغناطیسی نانو ذرات Fe3 O4 در روش سنتز احتراقی در محلول )

نویسندگان: حسام الدین اعالی , جلیل وحدتی خاکی , سحر ملازاده بیدختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنتز احتراقی در محلول (SCS)، روشی مطلوب به منظور تولید اکسیدهای گوناگون در مقیاس نانو می¬باشد. در این پژوهش سعی شده است با تولید نانو ذرات مگنتیت به روش سنتز احتراقی در محلول با استفاده از سوخت های گلایسین، سیتریک اسید و اوره با کنترل اتمسفر و بررسی خواص مغناطیسی و آنالیز فازی محصول، شرایط بهینه به منظور دستیابی به مگنتیت خالص تعیین شود. به اینصورت که با انحلال سوخت و اکسید کننده در آب مقطر و سپس حرارت دهی محلول، پس از انجام واکنش احتراقی بین سوخت و اکسید کننده، محصول جامد اکسیدی در مقیاس نانو تولید می¬شود. به منظور مشخصه یابی محصول تولید شده آنالیزهای XRD، VSM، SEM و Particle Size بر روی نمونه¬های تولید شده انجام شد. نتایج حاصل از آنالیز XRD و VSM نمونه ها امکان دستیابی به مگنتیت خالص در اتمسفر خنثی و مغناطش اشباع را emu/gr 73/69، 94/43 و 86/8 به ترتیب برای سه نوع سوخت نشان دادند. در پایان نتیجه¬گیری شد که بیشترین درصد فازی مگنتیت و مغناطش اشباع در استفاده از گلایسین به عنوان سوخت در اتمسفر خنثی می باشد، همچنین با توجه به نتایج آنالیز Particle Size و SEM در امکان دستیابی به محصولی در مقیاس نانو یقین حاصل شد.

کلمات کلیدی

, سنتز احتراقی, مگنتیت, خواص مغناطیسی, سوخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066377,
author = {اعالی, حسام الدین and وحدتی خاکی, جلیل and ملازاده بیدختی, سحر},
title = {تاثیر نوع سوخت و اتمسفر محیط بر خلوص و خواص مغناطیسی نانو ذرات Fe3 O4 در روش سنتز احتراقی در محلول},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنتز احتراقی، مگنتیت، خواص مغناطیسی، سوخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع سوخت و اتمسفر محیط بر خلوص و خواص مغناطیسی نانو ذرات Fe3 O4 در روش سنتز احتراقی در محلول
%A اعالی, حسام الدین
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ملازاده بیدختی, سحر
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2017

[Download]