علوم باغبانی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (226-234)

عنوان : ( اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis) )

نویسندگان: راضیه امیرخانی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , معصومه بحرینی , محدثه مربایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گیاهان دارویی با روشهای مختلف ضدعفونی می¬شوند که هر کدام از این روش‌ها تاثیرات متفاوتی بر بار میکروبی آنها می¬گذارد. بنابراین استفاده از روش‌هایی که تاثیر زیادی در سالم¬سازی و کمترین تاثیر را روی مواد موثره این گیاهان داشته باشد ضروری است از این رو هدف از این تحقیق که بصورت طرح کامل تصادفی وآزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت بررسی تاثیر پرتو¬تابی با اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی گیاه دارویی بادرنجبویه می¬باشد. به این صورت که برگهای خشک شده بادرنجبویه در برابر دوزهای ۳، ۷، ۱۰ و ۱۵ کیلوگری اشعه گاما و غلظت¬های ۰/۳، ۰/۶ و ۰/۹میلیگرم در لیتر گاز ازون در مدت زمان¬های ۱۰ و ۳۰ دقیقه قرار گرفتند سپس بار میکروبی آنها مورد بررسی قرار-گرفت. نتایج نشان داد که هر دو روش بار میکروبی بادرنجبویه را کاهش دادند. اما ازون¬دهی تاثیر بیشتری در کاهش بار میکروبی این گیاه داشت بیشترین تاثیر اشعه گاما بر بار میکروبی مربوط به دوز ۱۵ کیلوگری بود. و غلظت ۰/۹ میلیگرم در لیتر گاز ازون و زمان ۳۰ دقیقه بیشترین تاثیر را در کاهش بار میکروبی داشت. بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از گاز ازون به منظور ضدعفونی بادرنجبویه روش ضدعفونی مناسبی می باشد. با توجه به این که استفاده از ازون هزینه کمتری نسبت به اشعه گاما نیاز دارد . اما باید تحقیقات بیشتری در مورد زمان قرار گیری نمونه های گیاهی در برابر گاز ازون و تاثیر آن روی مواد موثره گیاهان داریی انجام شود.

کلمات کلیدی

, ؼوبرغ ولی هیىر ةٍ بّ, و لَیفرم, وپه هخور, ضذعف یًَ 5
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066378,
author = {امیرخانی, راضیه and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and بحرینی, معصومه and مربایان, محدثه},
title = {اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {226--234},
numpages = {8},
keywords = {ؼوبرغ ولی هیىر ةٍ بّ، و لَیفرم،وپه هخور، ضذعف یًَ 5},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis)
%A امیرخانی, راضیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A بحرینی, معصومه
%A مربایان, محدثه
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]