دانش های بومی ایران, دوره (4), شماره (6), سال (2017-3) , صفحات (91-120)

عنوان : ( نقش دانش بومی و سنت های محلی زنان در تولید و مدیریت فراورده های دامی(مطالعه موردی، روستای ابونصر، شهرستان بوانات) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مهدی معصومی , حسنعلی جهانتیغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دامداران در جوامع روستایی جهت پرورش و مدیریت امور دام¬های خود فعالیت¬های را به صورت مشترک انجام می¬دهند. در این میان همیاری و همکاری بین دامداران و بویژه زنان روستایی نقش کلیدی را ایفا می¬کند. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت دانش بومی و سنت-های محلی زنان روستایی ابونصر در تولید و مدیریت فرآورده¬های دامی در شهرستان بوانات استان فارس است. روش تحقیق بر مبنای روش-های پیمایشی است و برای جمع¬آوری اطلاعات از تکنیک¬های کیفی شامل مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی و مصاحبه سازمان یافته استفاده شده است. جامعه آماری شامل 29 نفر زن روستایی دامدار ساکن در روستای ابونصر است که اطلاعات به شیوه کیفی جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود دانش بومی و سنت‌های محلی غنی در بین زنان روستای منطقه است که ناشی از وجود نظام سنتی شیردوشی (دون) و مکانیسم مدیریت شیر و فراورده¬های لبنی است. نظام دون یک نهاد اجتماعی سنتی برای اعضایی است که به صورت مشارکتی در تولید فراورده¬های دامی فعالیت می¬کنند. این نظام سنتی در ایجاد پیوند اجتماعی قوی بین زنان دامدار موثر بوده و علاوه بر ایجاد تسهیلات در فرایند تولید و مدیریت فراورده¬های لبنی، در افزایش کیفی و کمی تولیدات دامی نیز تاثیر داشته است.

کلمات کلیدی

, دانش بومی, نظام سنتی دون, سنت¬های محلی, فرآورده¬های دامی, زنان روستایی, شهرستان بوانات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066386,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and معصومی, مهدی and جهانتیغ, حسنعلی},
title = {نقش دانش بومی و سنت های محلی زنان در تولید و مدیریت فراورده های دامی(مطالعه موردی، روستای ابونصر، شهرستان بوانات)},
journal = {دانش های بومی ایران},
year = {2017},
volume = {4},
number = {6},
month = {March},
issn = {2345-6019},
pages = {91--120},
numpages = {29},
keywords = {دانش بومی، نظام سنتی دون، سنت¬های محلی، فرآورده¬های دامی، زنان روستایی، شهرستان بوانات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش دانش بومی و سنت های محلی زنان در تولید و مدیریت فراورده های دامی(مطالعه موردی، روستای ابونصر، شهرستان بوانات)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A معصومی, مهدی
%A جهانتیغ, حسنعلی
%J دانش های بومی ایران
%@ 2345-6019
%D 2017

[Download]