علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (615-623)

عنوان : ( کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی )

نویسندگان: آرش مامدی , رضا توکل افشاری , نیاز علی سپهوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کینوا ) Chenopodium quinoa ( یک گیاه شبه غله ای با ارزش غذایی بالا و متحمل به تنش های غیرزنده مانند گرما، سرما و تنش خشکی است. به منظور بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر کینوا در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل با هفت سطح دما ( 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 و 35 درجۀ سلسیوس( و چهار سطح تنش خشکی شامل ) 0 ، 4 - ، 8 و - 12 بار( انجام شد. نتایج نشان داد، - با کاهش پتانسیل اسمزی به 12 بار درصد جوانه زنی در دماهای - 5 ، 10 و 15 درجۀ سلسیوس به 0 کاهش یافت ولی به تدریج با افزایش دما به 30 درجۀ سلسیوس، درصد جوانه زنی به 85 درصد افزایش یافت. در همۀ سطوح دمایی با کاهش پتانسیل اسمزی، سرعت جوانه زنی کاهش یافت. با کمی کردن سرعت جوانه زنی با استفاده از برازش دو مدل دندان مانند و بتا ، پنجرۀ مجاز دمایی برای - جوانه زنی )دماهای کاردینال( با کاهش پتانسیل اسمزی، محدودتر شد. به طوری که، در پتانسیل های 0 ، 4 - ، 8 و - 12 بار میزان دمای - کمینه )پایه( به ترتیب به 1 ، 1 ، 2 و 15 درجۀ سلسیوس افزایش یافت و دمای بیشینه )سقف( به ترتیب به 54 ، 41 ، 41 و 36 درجۀ سلسیوس کاهش یافت ولی دمای بهینۀ بذر در شرایط مختلف اسمزی کمتر تحت تأثیر قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, پتانسیل اسمزی, تنش غیرزنده, دمای مهم, سرعت جوانه زنی و کینوا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066398,
author = {آرش مامدی and توکل افشاری, رضا and نیاز علی سپهوند},
title = {کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4811},
pages = {615--623},
numpages = {8},
keywords = {پتانسیل اسمزی، تنش غیرزنده، دمای مهم، سرعت جوانه زنی و کینوا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی
%A آرش مامدی
%A توکل افشاری, رضا
%A نیاز علی سپهوند
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2017

[Download]