پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (663-675)

عنوان : ( تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) )

نویسندگان: محمد رضا سلامی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا شریفی , علیرضا قائمی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از سیستم‌های شخم حفاظتی و روش‌های مدیریت بقایای گیاهی با تأثیر مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می‌توانند نقش مؤثری بر پایداری در تولید اکوسیستم‌های زراعی و کاهش مصرف نهاده‌ها داشته باشند. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جلگه رخ خراسان رضوی در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در زمینی به مساحت ۱/۵ هکتار که سال قبل به کشت چغندرقند اختصاص داشت، با استفاده از آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، به اجرا درآمد. سه سطح شیوه‌های مختلف خاک‌ورزی شامل: شیوه متداول خاک‌ورزی، شخم کاهش یافته و بدون شخم به‌عنوان کرت‌های اصلی و سه تیمار مدیریت بقایای گیاهی شامل بدون بقایا، حفظ ۳۰ و ۶۰ درصد بقایای چغندرقند به‌عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف خاک‌ورزی بر ارتفاع بوته، تعداد سنبله در مترمربع، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت معنی‌دار نبود. از طرف دیگر اثر این تیمارها بر عملکرد بیولوژیک، وزن دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه گندم به‌ترتیب در تیمارهای بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی متداول به‌ترتیب با ۵/۳۴ و ۳/۵۰ تن در هکتار به‌دست آمد. مدیریت بقایای گیاهی بر هیچ‌یک از صفات مورد مطالعه تأثیر معنی‌داری نداشت. به‌طور کلی، با کاهش میزان عملیات خاک‌ورزی عملکرد بیولوژیک افزایش یافت اما حفظ بقایای گیاهی چغندرقند تأثیری بر عملکرد بیولوژیک گندم نداشت.

کلمات کلیدی

اکوسیستم‌های زراعی; بدون شخم; شخم حفاظتی; شخم کاهش یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066411,
author = {سلامی, محمد رضا and رضوانی مقدم, پرویز and حمیدرضا شریفی and علیرضا قائمی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {663--675},
numpages = {12},
keywords = {اکوسیستم‌های زراعی; بدون شخم; شخم حفاظتی; شخم کاهش یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)
%A سلامی, محمد رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حمیدرضا شریفی
%A علیرضا قائمی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]