بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (607-617)

عنوان : ( بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر وزن و زمان برداشت بنه زعفران (Crocus sativus L.) در بسترهای کشت، آزمایشی به¬صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار در مجتمع تحقیقات کشاورزی فدک و پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از؛ دو وزن بنه (هشت تا ۱۰ گرم و ۱۰ گرم به بالا)، دو بستر کاشت (پشم سنگ و پیت ماس) و شش زمان برداشت (نیمه دوم خرداد، نیمه اول و دوم تیر، نیمه اول و دوم مرداد و نیمه اول شهریور ماه). بنه¬ها با تراکم ۴۵۷ بنه در متر مربع و به مدت ۹۰ روز در انکوباسیون با رطوبت نسبی ۸۵ درصد و دمای ۲۵ درجه سانتی¬گراد و در تاریکی قرار داده شد. سپس بنه¬ها به اتاق رشد با دمای ۱۷ درجه سانتی¬گراد و ۱۶ ساعت تاریکی منتقل شدند. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک گل، وزن تر و خشک کلاله، وزن تر و خشک خامه، وزن کلاله به¬علاوه وزن خشک و تر خامه و محتوی پیکروکروسین، سافرانال و کروسین زعفران. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن بنه، نوع بستر و زمان برداشت بنه بر عملکرد اقتصادی زعفران بر اساس مقدار گل و وزن خشک کلاله در سطح احتمال پنج درصد معنی¬دار است. بیشترین عملکرد اقتصادی از اثرات متقابل وزن بنه ۱۰ گرم به بالا ، بستر کاشت پیت ماس و زمان برداشت بنه در نیمه دوم خرداد ماه به مقدار ۲/۵ گرم در متر مربع به-دست آمد. این عملکرد ۱۱ برابر بیشتر از میانگین عملکرد مزارع ایران می¬باشد. محتوی پیکروکروسین، سافرانال و کروسین در بستر کاشت پیت ماس و پشم سنگ تحت شرایط کنترل شده در مقایسه با استاندارد ملی ۲۵۹-۲ جزء زعفران رشته¬ای ممتاز درجه¬بندی شد.

کلمات کلیدی

, تراکم بنه, سافرانال, عملکرد زعفران, کلاله خشک, گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066414,
author = {ملا فیلابی, عبداله and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {607--617},
numpages = {10},
keywords = {تراکم بنه، سافرانال، عملکرد زعفران، کلاله خشک، گلدهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)
%A ملا فیلابی, عبداله
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]