آب و خاک, دوره (31), شماره (5), سال (2017-12) , صفحات (1325-1339)

عنوان : ( توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک )

نویسندگان: زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مجتبی بارانی مطلق , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیست فراهمی فلزات سنگین به توزیع آنها بین بخشهای محلول و جامد و بین اجزای بخش جامد بستگی دارد. به منظور بررسی توزیع شکلهای ،شیمیایی روی در 10 نمونه خاک استان خراسان رضوی با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متفاوت و آلوده شده با ضایعات معدنی در 4 سطح (0، 500، 1000 و 1500 میلی گرم برکیلوگرم)، قبل از کشت گیاه گاوزبان، روش عصاره گیری متوالی تسیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که روی بخش تبادلی، کربناتها، متصل به اکسیدهای آهن و منگنز، متصل به بخش آلی و باقیمانده به ترتیب 0.67، 13.38، 3.01، 11.12 و 71.28 درصد از روی کل خاکها را تشکیل می دهند. در این خاکها مقدار روی شبه کل و روی قابل استفاده گیاه به ترتیب بین 19 میلی گرم در کیلوگرم می باشد. اختلاف بین غلظت روی هر یک از شکلهای شیمیایی، در انواع مختلف خاک و در سطوح مختلف آلودگی معنی دار شد. همبستگی درصد سیلت با روی تبادلی و روی جذب شده به وسیله ریشه منفی و معنی دار شد. روی متصل به اکسیدهای آهن و منگنز با کربنات کلسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک همبستگی منفی و معنید اری داشت. همبستگی بین کربن آلی با روی تبادلی منفی و معنی¬دار شد. همبستگی pH با روی جذب شده بوسیله ریشه و اندامه وایی منفی و معنی دار شد. همبستگی میان شکلهای شیمیایی روی با یکدیگر و با روی شبه کل، روی جذب شده بوسیله ریشه و اندام هوایی گیاه و روی قابل استفاده گیاه، به جز همبستگی میان شکل اکسیدها و تبادلی روی مثبت و معنی دار شد که بیانگر پویایی سیستم خاک می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی, خاک, روی, شکلهای شیمیایی, ضایعات معدنی, گاوزبان, همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066419,
author = {شریفی, زهرا and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and مجتبی بارانی مطلق and امامی, حجت},
title = {توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {31},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1325--1339},
numpages = {14},
keywords = {آلودگی، خاک، روی، شکلهای شیمیایی، ضایعات معدنی، گاوزبان، همبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک
%A شریفی, زهرا
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A مجتبی بارانی مطلق
%A امامی, حجت
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]