حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (471-480)

عنوان : ( پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی (.Hordeum glaucum steud) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: حسن مکاریان , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تشریح الگوهای توزیع مکانی جمعیت علف های هرز با استفاده از روش های درون یابی و تخمین تراکم به منظور بررسی امکان کنترل متناسب با مکان آنها مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. این پژوهش به منظور ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ای (MLPNN) در درون یابی و تخمین جمعیت گیاهچه علف هرز جوموشی در نقاط نمونه برداری نشده و نیز ترسیم نقشه پراکنش آن انجام شد. داده های مربوط به تراکم جمعیت علف هرز جوموشی از طریق نمونه برداری از سطح یک مزرعه زعفران در خراسان جنوبی بدست آمد. برای ارزیابی قابلیت شبکه عصبی MLP در درون یابی تراکم علف هرز از مقایسه آماری پارامترهایی مانند میانگین، واریانس، توزیع آماری و نیز ضریب تبیین معادله خطی رگرسیونی بین مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها استفاده شد. نتایج نشان داد که در فاز آموزش، آزمایش و کل، به ترتیب مقادیر p³0.49، p³0.18 و p³0.27 بدست آمد که نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد بین مقادیر ویژگی های آماری (میانگین، واریانس و توزیع آماری) مجموعه داده های پیش بینی شده تراکم علف هرز و مقادیر واقعی آنها بود. به عبارتی شبکه عصبی مصنوعی به خوبی توانست مدل داده های تراکم علف هرز را بیاموزد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی آموزش دیده، دارای قابلیت بالایی در پیش بینی تراکم علف هرز در نقاط نمونه برداری نشده بود. شبکه عصبی توانست پس از درون یابی، نقشه توزیع و تراکم گیاهچه های علف هرز جوموشی را ترسیم نماید. نقشه حاصل از درون یابی نشان داد که علف هرز جوموشی دارای توزیع لکه ای است و لذا امکان کنترل متناسب با مکان آن در مزرعه مورد مطالعه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, توزیع مکانی, درون یابی, جوموشی, شبکه عصبی, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066420,
author = {حسن مکاریان and روحانی, عباس},
title = {پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی (.Hordeum glaucum steud) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {471--480},
numpages = {9},
keywords = {توزیع مکانی، درون یابی، جوموشی، شبکه عصبی، علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی الگوی توزیع جمعیت علف هرز جوموشی (.Hordeum glaucum steud) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
%A حسن مکاریان
%A روحانی, عباس
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]