حسابداری دولتی, دوره (3), شماره (5), سال (2017-3) , صفحات (57-66)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , کامران قائم مقامی , علی ملکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می‌باشد. این پژوهش از نوع قیاسی- استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌ای شامل 36 سوال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی،وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم‌ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می‌باشند.

کلمات کلیدی

حسابرسی عملکرد؛ معیار؛ بودجه ریزی عملیاتی؛ حسابداری تعهدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066431,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and قائم مقامی, کامران and علی ملکی},
title = {بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی},
journal = {حسابداری دولتی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {5},
month = {March},
issn = {****-0203},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {حسابرسی عملکرد؛ معیار؛ بودجه ریزی عملیاتی؛ حسابداری تعهدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A قائم مقامی, کامران
%A علی ملکی
%J حسابداری دولتی
%@ ****-0203
%D 2017

[Download]