دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (27), شماره (152), سال (2017-5) , صفحات (50-62)

عنوان : ( اثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده )

نویسندگان: اشرف نصرتی , کبری میزاخانی , ناهید گلمکانی , سید محسن اصغری نکاح , حبیب الله اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: سلامت روان مادر باردار نقش موثری در سلامت خود و ارتقاء زندگی خانواده دارد. مشارکت همسران از عوامل تاثیرگذار در ارتقاء سطح سلامت روان مادران باردار می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه کار آزمایی بالینی بر روی 60 مادرنخست باردار مر اجعه کننده به دو مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شماره 5 مشهد و همسرانشان که واجد شرایط نمونه بودند انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس و با تخصیص تصادفی بود. جهت ارزیابی سلامت روان از پرسش نامه سلامت روان گلد برگ استفاده شد. پدران گروه مداخله در 3 جلسه 120 دقیقه ای آموزش دلبستگی(هفته ای یکبار) و به روش بحث گروهی شرکت کردند و تاثیر آن بر سلامت روان همسرانشان طی سه مرحله قبل، بلافاصله و 3 هفته بعد(پیگیری)بررسی شد. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: از آن جا که کسب نمره بیش تر در سلامت روان نشان از شدت علایم دارد، نتایج نشان داد که میانگین نمرات سلامت روان گروه مداخله در مرحله پس آزمون038/0=p و پیگیری001/0=p نسبت به گروه کنترل به میزان معنی داری پایین تر است. استنتاج: درمان مبتنی بر دلبستگی پدر-جنین در افزایش سلامت روان مادران نخست باردار موثر بود و پایبندی پدران به تداوم روشهای درمانی باعث بهبودی بیش تر در مرحله پیگیری شد.

کلمات کلیدی

, دلبستگی پدر, جنین, سلامت روان, بارداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066434,
author = {اشرف نصرتی and کبری میزاخانی and ناهید گلمکانی and اصغری نکاح, سید محسن and حبیب الله اسماعیلی},
title = {اثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2017},
volume = {27},
number = {152},
month = {May},
issn = {1735-9260},
pages = {50--62},
numpages = {12},
keywords = {دلبستگی پدر، جنین، سلامت روان، بارداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
%A اشرف نصرتی
%A کبری میزاخانی
%A ناهید گلمکانی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A حبیب الله اسماعیلی
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2017

[Download]