مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (6), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (69-85)

عنوان : ( پیش بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی های شخصیتی آن ها )

نویسندگان: شیدا امیر افشاری , غلامعلی افروز , سید محسن اصغری نکاح , باقر غباری بناب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشواری و فشار روانی برآمده از مراقبت کودکان دچار درخودماندگی، بسته به عوامل شخصیتی مراقب، در رابطه میان فردی او اثر می گذارد. ازاین رو پژوهش با هدف پیش بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی های شخصیتی آن ها به انجام رسیده است. پژوهش توصیفی است و با بکار بستن روش همبستگی انجام داده شد. جامعه آماری آن دربرگیرنده همه مادران و پدران دارای کودکان دانش آموز مقطع پیش دبستان و دبستان دچار درخودماندگی در مدارس استثنایی شهر مشهد درسال تحصیلی 94 ـ 93 بوده است. با به کارگیری فرمول کوکران و با روش نمونه گیری گیری در دسترس تعداد 95 زوج از میان والدین این کودکان به عنوان نمونه پژوهش گزینش شدند. داده ها با ابزارهای سنجه رضایت مندی زوجین افروز و پرسشنامه پنج عاملی نئو گرداوری شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون رگرسیون به انجام رسید. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی می توانند با ضریب تعیین 29/0 در سطح 01/0 رضایت زناشویی مادران و با ضریب تعیین 26/0 در سطح 01/0 رضایت زناشویی پدران را پیش بینی کنند. با توجه به توان پیش بینی رضایت زناشویی بر پایه ویژگی های شخصیتی مادران و پدران دارای کودکان دچار درخودماندگی به مشاورین و درمانگران خانواده پیشنهاد می گردد در کار با مادران و پدران آن ها به نقش ویژگی های شخصیتی توجه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, درخودماندگی, رضایت زناشویی, ویژگی های شخصیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066435,
author = {شیدا امیر افشاری and غلامعلی افروز and اصغری نکاح, سید محسن and باقر غباری بناب},
title = {پیش بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی های شخصیتی آن ها},
journal = {مشاوره و روان درمانی خانواده},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6654},
pages = {69--85},
numpages = {16},
keywords = {درخودماندگی، رضایت زناشویی، ویژگی های شخصیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی های شخصیتی آن ها
%A شیدا امیر افشاری
%A غلامعلی افروز
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A باقر غباری بناب
%J مشاوره و روان درمانی خانواده
%@ 2251-6654
%D 2017

[Download]