پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی, دوره (46), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (69-92)

عنوان : ( تأثیر غرب بر موسیقی نظامی ایران (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار) )

نویسندگان: مصطفی لعل شاطری , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از تأسیس دارالفنون و سفرهای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه به اروپا، فرهنگ غربی در ایران نفوذ و گسترش زیادی یافت. یکی از تأثیرات فرهنگ غربی در حوزه موسیقی بویژه موسیقی نظامی بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که تأثیرپذیری موسیقیدانان ایرانی و موسیقی نظامی (نقاره خانه) از شیوه‌های علمی و عملیِ منسجمِ موسیقی نظامی غرب تا چه میزان و چگونه بود؟ یافته‌ها حاکی از آن است که موسیقی نظامی غرب از اواسط عصر ناصری وارد ایران شد و تا پایان عصر قاجار، گسترش زیادی یافت و رقیبی جدی برای موسیقی نظامی شد؛ هر چند تلاش‌های برخی از موسیقیدانان و اعضای انجمن‌های ادبی، برای همسان سازی این دو سبک موسیقی بی نتیجه نبود و نوآوریهایی در عرصه موسیقی نظامی پدیدار شد، اما بسیاری از سبک‌های کهن موسیقی فراموش شد و الگوهای غربی در موسیقی مورد استقبال فراوان قرار گرفت. غرب گرایی شدید دربار قاجار و موسیقیدانان ایرانی، از عوامل اصلی این تأثیرپذیری بود.

کلمات کلیدی

قاجاریه؛ مسیو لومر؛ موسیقی غربی؛ موسیقی نظامی؛ ناصرالدین شاه؛ نقاره خانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066446,
author = {لعل شاطری, مصطفی and وکیلی, هادی},
title = {تأثیر غرب بر موسیقی نظامی ایران (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار)},
journal = {پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7906},
pages = {69--92},
numpages = {23},
keywords = {قاجاریه؛ مسیو لومر؛ موسیقی غربی؛ موسیقی نظامی؛ ناصرالدین شاه؛ نقاره خانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر غرب بر موسیقی نظامی ایران (از اواسط عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار)
%A لعل شاطری, مصطفی
%A وکیلی, هادی
%J پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
%@ 2228-7906
%D 2013

[Download]