سلامت روان کودک, دوره (3), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (77-85)

عنوان : ( مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی )

نویسندگان: ربابه حصارسرخی , سید محسن اصغری نکاح , انسیه لعل زاده کندکلی , الهام پروانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون کودکان بی­سرپرست و مشاهده سازش­ نایافتگی و اختلال­ های هیجانی در آنها که بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می­ آید، توجه خاص به این کودکان احساس می­ گردد .هدف این پژوهش مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی­ سرپرست و بد­سرپرست با کودکان عادی بود. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی-­ مقایسه­ ای بود. به منظور بررسی فرضیه­ های پژوهش، 64 کودک 4 تا 6 ساله پسر شامل32 نفر بی­ سرپرست و بدسرپرست و 32 نفر عادی به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش ­دبستانی واحدی (1386) و آزمون تطبیق هیجانی ایزارد و همکاران (2003)، ارزیابی شدند. داده­ ها با استفاده از روش آماری t دو گروه مستقل و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ­ها: نتایج آزمون t نشان داد، میزان پرخاشگری کودکان بی ­سرپرست و بد­سرپرست به طور معناداری از کودکان عادی بیشتر بود (0001/0=p). دانش هیجانی کودکان بی­ سرپرست و بد­سرپرست به طور معناداری کمتر از کودکان عادی بود (0001/0=p). نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد میزان مولفه­ های دانش هیجانی کودکان بی­ سرپرست و بد­سرپرست به طور معناداری کمتر از کودکان عادی بود (05/0>p). نتیجه ­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان پرخاشگری و دانش هیجانی فرزندان تا حد زیادی تحت تاثیر شیوه ­های سرپرستی والدین است.

کلمات کلیدی

, پرخاشگری, دانش هیجانی, کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066447,
author = {حصارسرخی, ربابه and اصغری نکاح, سید محسن and لعل زاده کندکلی, انسیه and الهام پروانه},
title = {مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی},
journal = {سلامت روان کودک},
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-3552},
pages = {77--85},
numpages = {8},
keywords = {پرخاشگری، دانش هیجانی، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی
%A حصارسرخی, ربابه
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A لعل زاده کندکلی, انسیه
%A الهام پروانه
%J سلامت روان کودک
%@ 2423-3552
%D 2016

[Download]