همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18

عنوان : ( بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست روستا (مطالعه موردی: روستاهای دهستان طرقبه) )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , فاطمه محمدیان , سعیده روشن زاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی هر جامعه‌ای هستند که می توانند عنصری کلیدی در حفظ و اجرای برنامه‌های محیط زیست باشند. لذا هر برنامه‌ای که بدون توجه به این گروه تأثیرگذار تدوین شود، بی‌شک ناموفق و شکست خورده خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی و ابزاری مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار انجام یافته است. روش کار از نوع توصیفی ـ تحلیلی با جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و پرسشنامه بوده و کلیه آمارهای از مرکز آمار ایران جمع آوری گردید. واحد تحلیل روستا بوده و جامعه آماری را نیز زنان 4روستای ازغد، خانرود، مغان و مایان علیا با حجم 40 نفر تشکیل داده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزار spss از آزمون‌های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، Tتک نمونه ای و دو نمونه ای مستقل، یومن-وایت نی، کروسکال والیس و در نرم افزار Excel از روش تاپسیس برای رتبه بندی هر یک از روستاها در رابطه با حفظ محیط زیست استفاده شده و همچنین برای نشان دادن توزیع فضایی روستاهای مورد بررسی روی نقشه از نرم افزار Arc GIS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق از طریق آزمون T نشان داد که آموزش بیشترین وزن و تاثیر را در اقدامات زنان برای حفظ محیط دارد. از طرف دیگر مقایسه بین گروهی آزمون کروسکال والیس و یومن- وایت نی نشان داد که بین گروه های مختلف، سنی، جنسی و تحصیلاتی تفاوت نظری در ارتباط با محیط زیست وجود ندارد و تقریبا نگرشها در را بطه با حفظ محیط زیست همسو می باشد. همچنین، بر اساس نتایج مدل تاپسیس، ملاحظه می‌شود که روستای خانرود(651/0) در حفظ محیط زیست رتبه بالاتری را نسبت به چهار روستای مورد مطالعه کسب نموده است.

کلمات کلیدی

, : زنان روستایی, حفظ محیط زیست, محیط زیست روستایی, توانمندی زنان, نسل آینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066471,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and محمدیان, فاطمه and روشن زاد, سعیده},
title = {بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست روستا (مطالعه موردی: روستاهای دهستان طرقبه)},
booktitle = {همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری},
year = {2017},
location = {قائن, ايران},
keywords = {: زنان روستایی، حفظ محیط زیست، محیط زیست روستایی، توانمندی زنان، نسل آینده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست روستا (مطالعه موردی: روستاهای دهستان طرقبه)
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A محمدیان, فاطمه
%A روشن زاد, سعیده
%J همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری
%D 2017

[Download]