همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , 2017-04-19

عنوان : ( تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , حمیده محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بهبود و ارتقاء زندگی مردم به شیوه کارآفرینی، یکی از اصلی¬ترین دغدغه¬های دولت¬های امروزی به شمار می¬رود. لذا کشورهای مختلف می¬کوشند زمینه ها و بسترهای لازم برای شکل گیری و رشد و توسعه کارآفرینی را در اجتماعات انسانی در سطوح مختلف فراهم سازند .دستیابی به چنین هدفهایی، متسلزم ایجاد بسترهای مناسب در فراهم کردن زیرساخت های کارآفرینی است که از وظایف و سیاست¬گذاری دولت¬ها به شمار می¬رود. در این راستا روستاها نیز مستثنی از این امر نبوده و نیازمند زیرساخت های مناسب برای قرارگیری در مسیر توسعه کارافرینی می باشند. بنابراین پژوهش حاضر در صدد بررسی ارزیابی زیرساخت های کارآفرینی روستایی و نقش سیاستگذاری در تامین زیرساخت های مناسب کارافرینی می باشد. لذا این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، و با بهره گیری از منابع متعدد لاتین و فارسی بصورت توصیفی تحلیلی و تطبیقی- مقایسه ای با توجه به نظر کارآفرینان موفق در شهرستان مشهد و با استفاده از مدل FAHP مهمترین زیرساخت کارآفرینی ساختاربندی شده است. بدین منظور، با توجه به تحقیقات انجام شده گسترش امکانات زیربنایی در نواحی روستایی برای کارآفرینی، موجب رونق تولیدات صنعتی روستا ورونق و پایداری تولیدات کشاورزی، افزایش اشتغال، بهبود درآمد و در مجموع بهبود کیفیت زندگی می شود. همچنین با توجه به نظر کارآفرینان موفق شهرستان مشهد و اولویت بندی زیرساخت ها زیرساخت های مالی در الویت توسعه کارآفرینی قرار می گیرند. و از بین زیر معیارهای زیرساخت های کارآفرینی، زیرساخت های که در الویت قرار می گیرند به ترتیب عبارتند از بانک، حمل و نقل و صندوق های سرمایه گذاری می باشند.

کلمات کلیدی

, سیاست, دولت, زیرساخت کارآفرینی, کارآفرینان, روستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066473,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید and محمودی, حمیده},
title = {تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی},
booktitle = {همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {سیاست، دولت، زیرساخت کارآفرینی، کارآفرینان، روستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%A محمودی, حمیده
%J همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
%D 2017

[Download]