سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2017-11-22

عنوان : ( بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با اصلاح هندسی پره های مستطیلی طی فرآیند انجماد )

نویسندگان: محمد محمد حسینی , اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذخیره انرژی حرارتی با کاهش اختلاف بین انرژی تولید و مصرفی سبب بهبود بازده سامانه‌های حرارتی می‌گردد. ذخیره انرژی حرارتی به‌صورت گرمای نهان به سبب داشتن چگالی انرژی حرارتی زیاد و دمای کارکرد ثابت توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این مطالعه به بررسی عددی فرایندهای انجماد در مبدل حرارتی سه لوله با پره‌های مستطیلی حاوی ماده تغییر فاز دهنده RT82 پرداخته‌شده است. در این بررسی از نرم‌افزار فلوئنت برای شبیه‌سازی دوبعدی مبدل حرارتی سه لوله با فرض جریان آرام، ناپایا و غیرقابل تراکم استفاده‌شده است. همچنین تأثیر مکانیسم انتقال حرارت جابجایی آزاد در این مطالعه در نظر گرفته‌شده است. سپس به‌منظور کاهش زمان انجماد، آرایش‌های مختلف از پره‌های مستطیلی و با طول‌های مختلف (مساحت کل پره‌ها ثابت در نظر گرفته‌شده است) با توجه به الگوی انتقال حرارت انتخاب و مقایسه گردید. مدل‌های نهایی به‌دست‌آمده برای فرآیند انجماد سبب کاهش 1/21 درصدی زمان تغییر فاز نسبت به مدل‌ ارائه شده در مرجع شد. سرانجام نتایج عددی به‌دست‌آمده در این مطالعه با نتایج عددی و آزمایشگاهی مرجع مقایسه و اعتبار سنجی شد.

کلمات کلیدی

, ماده تغییر فاز دهنده, پره مستطیلی, فرآیند انجماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066479,
author = {محمد حسینی , محمد and برادران رحیمی, اصغر},
title = {بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با اصلاح هندسی پره های مستطیلی طی فرآیند انجماد},
booktitle = {سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2017},
location = {بابل, ايران},
keywords = {ماده تغییر فاز دهنده- پره مستطیلی- فرآیند انجماد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با اصلاح هندسی پره های مستطیلی طی فرآیند انجماد
%A محمد حسینی , محمد
%A برادران رحیمی, اصغر
%J سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2017

[Download]