سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2017-11-22

عنوان : ( بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با تغییر پارامترهای هندسی پره ها طی فرآیند ذوب )

نویسندگان: محمد محمد حسینی , اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذخیره انرژی گرمایی در جهت از بین بردن اختلاف میان انرژی تولیدی و مصرفی و همچنین بهبود بازده سیستم¬های حرارتی است. ذخیره انرژی به صورت گرمای نهان ذوب نسبت به ذخیره انرژی به صورت گرمای محسوس به دلیل داشتن ظرفیت بیشتر برای ذخیره انرژی به ازای واحد حجم یا جرم و ثابت ماندن دما طی فرآیند تغییر فاز، دارای بازده بیشتری می¬باشد. این پژوهش فرآیند ذوب ماده تغییرفازدهندهRT82 در مبدل حرارتی سه¬ لوله را مورد بررسی قرار می¬دهد. مدل عددی دو بعدی توسط نرم افزار فلوئنت ایجاد شده است. برای بهبود انتقال حرارت در مواد تغییرفازدهنده با ثابت نگه داشتن مساحت کل سطح پره¬ها، تغییراتی در آرایش، تعداد و طول پره¬های مستطیلی ایجاد شده است. هدف از این کار یافتن مدل هندسی مناسب به منظور افزایش انتقال حرارت و کاهش زمان ذوب می¬باشد. نتایج عددی حاصل با نتایج مرجع اعتبار سنجی شده ¬است.

کلمات کلیدی

, بررسی عددی, ماده تغییر فاز دهنده, فرآیند ذوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066485,
author = {محمد حسینی , محمد and برادران رحیمی, اصغر},
title = {بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با تغییر پارامترهای هندسی پره ها طی فرآیند ذوب},
booktitle = {سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2017},
location = {بابل, ايران},
keywords = {بررسی عددی- ماده تغییر فاز دهنده- فرآیند ذوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با تغییر پارامترهای هندسی پره ها طی فرآیند ذوب
%A محمد حسینی , محمد
%A برادران رحیمی, اصغر
%J سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2017

[Download]