سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2017-09-21

عنوان : ( بررسی حساسیت روش بافت شناسی در تشخیص مقادیر مختلف ارگان های حیوانی غیر مجاز افزوده شده در گوشت چرخ کرده با رنگ امیزی هماتوکسیلین و ائوزین و ماسون ترایکروم )

نویسندگان: جواد برجی , احمدرضا راجی , سعید خان زادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غذاهای فرآوری شده نقش مهمی در رژیم غذایی مردم جهان پیدا کرده است.برای این مطالعه تعداد 20 محصول گوشت چرخ کرده 250 گرمی با فرمول مشخص در آزمایشگاه به وسیله دستگاه چرخ گوشت تهیه گردید. در فرمول از گوشت خالص و گوشت قلوه گاه استفاده شد و با درصد های 5%، 10%، 205 و 305 از بافت های غیر مجاز شامل سنگدان مرغ، ریه گوساله، کلیه گوساله، کبد گوساله، پستان گاو استفاده و سپس نمو نه ای به تعداد 9 نمو نه از هر محصوابافت تهیه و با رنگ آمیزی هاتوکسیلین و ائوزین رنگ تمیزی شد. در تمام در صد ها بافت های غیر مجاز با روش بافت شناسی قابل تشخیص بوده لذا در صورتی که 9 نمو نه بافتی از هر محصول تهیه گردد در صورت افزودن تا 5% بافت غیر مجاز قابل شناسایی است و رنگ امیزی ماسون ترایکروم به خاطر تفکیک عضلات و رشته های هم بندی روش مناسب تر و دقیق تری برای تشخیص بافت های غیر مجا زی باشد .

کلمات کلیدی

, بافت شناسی, گوشت چرخ کرده, مجاز و غیر مجاز, ماسون ترایکروم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066486,
author = {برجی, جواد and راجی, احمدرضا and خان زادی, سعید},
title = {بررسی حساسیت روش بافت شناسی در تشخیص مقادیر مختلف ارگان های حیوانی غیر مجاز افزوده شده در گوشت چرخ کرده با رنگ امیزی هماتوکسیلین و ائوزین و ماسون ترایکروم},
booktitle = {سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بافت شناسی، گوشت چرخ کرده، مجاز و غیر مجاز، ماسون ترایکروم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حساسیت روش بافت شناسی در تشخیص مقادیر مختلف ارگان های حیوانی غیر مجاز افزوده شده در گوشت چرخ کرده با رنگ امیزی هماتوکسیلین و ائوزین و ماسون ترایکروم
%A برجی, جواد
%A راجی, احمدرضا
%A خان زادی, سعید
%J سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی
%D 2017

[Download]