بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02

عنوان : ( افزایش انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده با تغییر ابعاد و موقعیت مکانی پره های مستطیلی در مبدل حرارتی سه لوله )

نویسندگان: محمد محمد حسینی , اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذخیره انرژی گرمایی در جهت از بین بردن اختلاف میان انرژی تولیدی و مصرفی و همچنین بهبود بازده سیستم¬های حرارتی می¬باشد. ذخیره انرژی به ‌صورت گرمای نهان ذوب نسبت به ذخیره انرژی به ‌صورت گرمای محسوس به دلیل افزایش ظرفیت انباشت انرژی به ازای واحد حجم یا جرم و ثابت ماندن دما طی فرآیند تغییر فاز، دارای بازده بیشتری می¬باشد. این پژوهش فرآیند ذوب مواد تغییر فاز دهنده در مبدل حرارتی سه¬ لوله را مورد بررسی قرار می¬دهد. مدل عددی دو بعدی توسط نرم افزار فلوئنت ایجاد شده است. برای بهبود انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده (phase change material) با ثابت نگه¬داشتن مساحت سطح پره¬ها، تغییراتی در آرایش، تعداد و طول پره¬های مستطیلی ایجاد شده است. هدف از این کار یافتن بهترین مدل هندسی در جهت افزایش انتقال حرارت و کاهش زمان ذوب می¬باشد. نتایج عددی حاصل با نتایج مرجع اعتبار سنجی شده ¬است.

کلمات کلیدی

, مواد تغییر فاز دهنده , مبدل حرارتی سه ¬لوله – جابجایی طبیعی –¬ گرمای نهان ذوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066487,
author = {محمد حسینی , محمد and برادران رحیمی, اصغر},
title = {افزایش انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده با تغییر ابعاد و موقعیت مکانی پره های مستطیلی در مبدل حرارتی سه لوله},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مواد تغییر فاز دهنده - مبدل حرارتی سه ¬لوله – جابجایی طبیعی –¬ گرمای نهان ذوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده با تغییر ابعاد و موقعیت مکانی پره های مستطیلی در مبدل حرارتی سه لوله
%A محمد حسینی , محمد
%A برادران رحیمی, اصغر
%J بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2017

[Download]