پژوهش های تولیدات دامی, دوره (8), شماره (15), سال (2017-6) , صفحات (177-184)

عنوان : ( تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان )

نویسندگان: بهناز زرین کمر , سعید حسنی , سعید زره داران , حسین عبدالهی , رحمت سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم اقتصادی گوسفند زل گلستان شامل تعداد بره در هر زایش، نرخ زندهمانی برهها قبل از شیرگیری، نرخ زندهمانی برهها پس از شیرگیری، نرخ زندهمانی میشها، وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 12 ماهگی، وزن بلوغ میشها، نسبت لاشه به وزن زنده، نرخ آبستنی و وزن پشم از مدل زیستی- اقتصادی برای گلهئ گوسفند با 195 رأس میش و 20 رأس قوچ استفاده شد. در این مدل محیط ثابت فرض شد و سود سالیانه گله از تفاوت هزینهها و درآمدهای گله بهدست آمد. ضرایب اقتصادی نسبی صفات نسبت به وزن پشم بهدست آمد. بیشترین ضریب اقتصادی مربوط به 139 بود. بعد از صفت تعداد بره در هر زایش، صفات زندهمانی / صفت تعداد بره در هر زایش با ضریب اقتصادی نسبی 82 3 بیشترین اهمیت را دارا بودند. ضرایب اقتصادی تمام صفات به جز / 3 و 66 / میشها و نسبت لاشه با ضرایب اقتصادی نسبی 81 0- ) مثبت برآورد شد. آنالیز حساسیت ضرایب اقتصادی برای افزایش و کاهش 20 درصدی در سطح قیمتهای / وزن تولد ( 098 ورودی (کنسانتره و علوفه) و خروجی سیستم (گوشت و پشم) تخمین زده شد. ضرایب اقتصادی تمام صفات غیر از صفات وزن تولد و وزن پشم با تغییر قیمت گوشت تغییر پیدا کردند. ضرایب اقتصادی صفات وزن بلوغ میش، وزن پشم و نسبت لاشه به تغییرات قیمت کنسانتره و علوفه حساسیت نشان ندادند. سود یک سیستم پرورش گوسفند میتواند به وسیله افزایش میزان محصول و افزایش ارزش محصول افزایش یابد. با توجه به اینکه صفاتی که باعث افزایش میزان و ارزش محصولات خصوصاً افزایش محصولات میشوند، بالاترین ضرایب اقتصادی را داشتند، فلذا به منظور افزایش سود سیستم بهتر است در برنامه اصلاحنژادی برای این صفات انتخاب انجام شود.

کلمات کلیدی

, گوسفند, ضرایب اقتصادی, مدل زیستی- اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066495,
author = {بهناز زرین کمر and سعید حسنی and زره داران, سعید and حسین عبدالهی and رحمت سمیعی},
title = {تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {15},
month = {June},
issn = {2251-8622},
pages = {177--184},
numpages = {7},
keywords = {گوسفند، ضرایب اقتصادی، مدل زیستی- اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان
%A بهناز زرین کمر
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A حسین عبدالهی
%A رحمت سمیعی
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2017

[Download]