اولین همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی , 2016-06-14

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از گیاهان دارویی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان زاوین) )

نویسندگان: طاهره صادقلو , امین فعال جلالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقاضای رو به رشد بهره برداری از گیاهان دارویی در دنیا و کاربرد وسیع آن در صنایع دارویی و غذایی سبب توسعه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گیاهان دارویی، و از سوی دیگر می تواند نقش مهمی در حفظ دانش بومی و استفاده از آن در نواحی روستایی داشته باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از گیاهان دارویی در مناطق روستایی مورد مطالعه در دهستان زاوین و همچنین ظرفیت سنجی جهت توسعه بهره برداری اقتصادی از گیاهان دارویی در منطقه مورد مطالعه می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه در چهار روستای هدف می باشد. از اینرو 16 شاخص در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و 15 شاخص در ابعاد طبیعی، اقتصادی و اجتماعی مستخرج از ادبیات نظری مبنای طراحی پرسشنامه محقق ساخته و جمع آوری داده ها بر اساس 100 پرسشنامه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیرات گیاهان بهره برداری از گیاهان دارویی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی روستاییان اندک بوده است به طوریکه در طیف لیکرت، از نظرشاخص های اقتصادی به طور متوسط میانگین برابر 2.1 و در شاخص های اجتماعی برابر با 2.6 می باشد. اما در بحث ظرفیت سنجی در ابعاد طبیعی، انسانی و زیرساختی این امر متفاوت است. به طوریکه میانگین های به دست آمده در بعد طبیعی 3.89 و بعد انسانی 3.90 و بعد زیرساختی 2.54 می باشد. همچنین نتایج آزمون T تک نمونه ای وجود تفاوت معنادار بین میانگین مولفه ها را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, توسعه روستایی, گیاهان دارویی, ظرفیت سنجی, آزمون تی تک نمونه ای, دهستان زاوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066508,
author = {صادقلو, طاهره and فعال جلالی, امین},
title = {ارزیابی پتانسیل ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از گیاهان دارویی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان زاوین)},
booktitle = {اولین همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی},
year = {2016},
location = {فریدونشهر, ايران},
keywords = {توسعه روستایی، گیاهان دارویی، ظرفیت سنجی، آزمون تی تک نمونه ای، دهستان زاوین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از گیاهان دارویی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان زاوین)
%A صادقلو, طاهره
%A فعال جلالی, امین
%J اولین همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
%D 2016

[Download]