علوم دامی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (327-334)

عنوان : ( تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شده )

نویسندگان: حسین جانمحمدی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , جواد پور رضا , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم اسیدهای آمینة 2/23 و لوسین با 3/35 هضم حقیقی اسیدهای آمینه به روش تغذیة دقیق سیبالد تعیین شد. متیونین با درصد کمترین و بیشترین مقدار اسیدهای آمینه را در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان نشان دادند. میانگین مقادیر هریک از اسیدهای آمینه، مجموع اسیدهای آمینة ضروری و غیرضروری و کل اسیدهای آمینه از مقادیر مشابه در جدول کمتر بود. نتایج نشان داد که به جز (1994) NRC های متیونین و پرولین، ضرایب قابلیت هضم حقیقی هر یک از اسیدهای آمینه، کل اسیدهای آمینة ضروری، غیرضروری، اسیدهای آمینة گوگرددار و کل اسیدهای آمینه تفاوت معنا داری بین نمونه های پودر گوشت و استخوان نشان ندادند. میانگین ضریب قابلیت هضم حقیقی اسید آمینة سیستئین و آرژنین درصد بود که به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را در بین اسیدهای آمینة پودر 93/4 و 73/7معادل گوشت و استخوان نشان داد. گرچه ضرایب قابلیت هضم اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در اما به دلیل کم ،سطح بالایی قرار داشت بودن تراکم اسیدهای آمینه، از سطح اسیدهای آمینة قابل هضم کمتری برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, پودر گوشت و استخوان, روش تغذیة دقیق خروس های سکوم برداری قابلیت , شده هضم حقیقی اسیدهای آمینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1066512,
author = {حسین جانمحمدی and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم and جواد پور رضا and دانش مسگران, محسن},
title = {تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شده},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {45},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4773},
pages = {327--334},
numpages = {7},
keywords = {پودر گوشت و استخوان، روش تغذیة دقیق خروس های سکوم برداری قابلیت ، شده هضم حقیقی اسیدهای آمینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شده
%A حسین جانمحمدی
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A جواد پور رضا
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2015

[Download]